مقاله مقایسه میزان شیوع و علل آسیب دیدگی ورزشکاران نخبه خراسان جنوبی در رشته های گروهی و انفرادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان شیوع و علل آسیب دیدگی ورزشکاران نخبه خراسان جنوبی در رشته های گروهی و انفرادی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیوع آسیب دیدگی
مقاله علل آسیب دیدگی
مقاله ورزشکار نخبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اعتصامی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: افضل پور محمداسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی میزان شیوع و علل آسیب دیدگی ورزشکاران نخبه استان خراسان جنوبی و مقایسه آن در برخی از رشته های گروهی و انفرادی بود.
روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و علی پس از وقوع می باشد. ۱۸۱ ورزشکار نخبه رشته های کاراته، جودو، تکواندو، هندبال، بسکتبال و فوتسال خراسان جنوبی که حداقل سه سال سابقه فعالیت ورزشی در تیم های استان را داشتند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه های مربوطه را تکمیل نمودند. برای تعیین میزان وقوع آسیب ها از آمار توصیفی، و برای تحلیل روابط میان داده ها از آزمون «مجذور خی ۲» استفاده شد.
یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد: از بین ۱۸۱ ورزشکار نخبه، ۹۱٫۷ درصد آنها آسیب دیدگی داشتند. در رشته های گروهی، اندام فوقانی با ۴۹٫۹ و در رشته های انفرادی، اندام تحتانی با ۴۴٫۴ درصد بیشترین میزان آسیب را داشته اند. ۵۹٫۲ درصد آسیب ها در رشته های گروهی و ۶۱٫۳ درصد آسیب ها در رشته های انفرادی، از نوع عضلانی-وتری بود که کوفتگی با ۲۹٫۱ درصد در ورزش های گروهی و ۴۲٫۲ درصد در رشته های انفرادی، شایع ترین نوع آسیب بود. مهمترین علت آسیب دیدگی در ورزش های گروهی، عدم آمادگی جسمانی با ۳۴٫۴ و در رشته های انفرادی، بازیکن حریف با ۴۰٫۳ درصد بود.
نتیجه گیری: بین زمان، علت و محل آسیب دیدگی، در ورزش های گروهی و انفرادی اختلاف معناداری وجود دارد؛ اما در نوع آسیب دیدگی اختلاف معنادار نیست. گرم نکردن، کمبود آمادگی جسمانی، آسیب قبلی، مسائل روانی، رعایت نکردن مسایل ایمنی، کمبود تجهیزات و امکانات ورزشی، عدم حضور مربی و انگیزه پیروزی در ورزش های گروهی و انفرادی تاثیر متفاوت، ولی عدم آشنایی با اصول صحیح گرم کردن تاثیر یکسان در آسیب دیدگی داشته است.