مقاله مقایسه میزان سطح بزاقی و مایع شیار لثه ای آلکالین فسفاتاز دربیماران پریودنتیت سیگاری، غیرسیگاری و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۲۳۶ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان سطح بزاقی و مایع شیار لثه ای آلکالین فسفاتاز دربیماران پریودنتیت سیگاری، غیرسیگاری و افراد سالم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلکالین فسفاتاز
مقاله پریودنتیت
مقاله بزاق
مقاله مایع شیار لثه ای
مقاله استعمال دخانیات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کتابی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مصری پور منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اینکه ارتباط میزان فعالیت آلکالین فسفاتاز ALP در بزاق و پریودنتیت در مطالعات محدودی مورد مطالعه قرار گرفته است و در هیچ تحقیقی ارتباط میزان غلظت ALP به صورت همزمان در مایع شیار لثه ای و بزاق در افراد سیگاری بررسی نشده است. هدف از این تحقیق مقایسه میزان غلظت سطح ALP مایع شیار لثه ای و بزاق در بیماران پریودونتیت سیگاری، غیر سیگاری و افراد سالم بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه که از نوع توصیفی تحلیلی است، ۹۰ بیمار با محدوده سنی ۵۰-۳۵ و بدون هیچ بیماری سیستمیک انتخاب و به ۳ گروه مساوی پریودونتیت و سیگاری، پریودونتیت و غیر سیگاری و سالم تقسیم شدند. در گروه اول ودوم مایع شیار لثه ای از پاکتهای ۷-۵ میلی متری جمع آوری شد. در گروه سوم، مایع شیار لثه ای از شیار لثه ای سالم برداشت شد. ۵ میلی لیتر بزاق غیر تحریکی نیز از همه نمونه ها جمع آوری شد. سپس میزان غلظت ALP در مایع شیار لثه ای و بزاق در نمونه های جمع آوری شده اندازه گیری شد. از آزمون های آماری ANOVA و توکی برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها استفاده شد.
یافته ها: میانگین میزان غلظت ALP مایع شیار لثه ای و غلظت بزاقی آن در گروه اول و دوم بیشتر از گروه سوم بود. (P=0.001) میانگین میزان غلظت ALP مایع شیار لثه ای در گروه اول بیشتر از گروه دوم بود. (P=0.023) میانگین میزان غلظت ALP بزاق در گروه اول و دوم تفاوت معنی داری نداشت. (P>0.05).
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق بیانگر آن است که میزان غلظت مایع شیار لثه ای ALP و سطح بزاقی آن می تواند به عنوان مارکر پریودونتیت محسوب شود.به علاوه میزان غلظت ALP مایع شیار لثه ای در بیماران پریودنتیت سیگاری بیشتر از افراد غیر سیگاری است. این امر شاید یکی از دلایلی است که در افراد سیگاری احتمال تخریب استخوان آلوئو لار بیشتر است.