مقاله مقایسه میزان رضایت مندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از عملکرد اساتید مشاور قبل و پس از اجرای طرح استاد مشاور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان رضایت مندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از عملکرد اساتید مشاور قبل و پس از اجرای طرح استاد مشاور
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره
مقاله راهنمائی
مقاله رضایت مندی
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دل آرام معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: مشاوره و راهنمایی ناکافی، در دستیابی دانشجویان به اهداف آموزشی و حرفه ای ایجاد اختلال نموده و بدین صورت ممکن است آن ها از منابع مناسب جهت رفع نیازهای آموزشی خود استفاده ننمایند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان رضایت مندی دانشجویان از عملکرد اساتید مشاور قبل و پس از اجرای طرح استاد مشاور انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی که جامعه آن را کلیه دانشجویان رشته های مختلف در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تشکیل دادند، در دو مرحله در نیمسال اول ۹۱-۹۰ و نیمسال اول ۹۲-۹۱ انجام شد. تعداد نمونه ۲۴۴ نفر و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای خود ساخته مشتمل بر دو بخش اطلاعات فردی و تحصیلی دانشجویان و ۱۰ سوال چند گزینه ای در مقیاس لیکرت جهت سنجش میزان رضایت آن ها از عملکرد استاد مشاور بود. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون هایتی زوج، کا- اسکوئر و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: «فراهم بودن امکان دسترسی به استاد مشاور» تنها موردی از موارد ده گانه رضایت مندی دانشجویان بود که تفاوت معنی داری را قبل و پس از اجرای طرح در دانشجویان دانشکده پرستاری نشان داد (P=0.01) در حالی که در سایر موارد تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که اجرای طرح استاد مشاور نتوانسته است جایگاه رضایت بخشی را برای دانشجویان فراهم کند. نظارت کافی دانشگاه بر اجرای صحیح فرآیند طرح، حمایت از اساتید مشاور و تقویت جایگاه آنان می تواند به بهبود این فرآیند کمک نماید.