مقاله مقایسه میزان خودکارآمدی، عزت نفس، اضطراب اجتماعی، کم رویی و پرخاش گری در دانش آموزان دبیرستانی با سطوح جرات ورزی متفاوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان خودکارآمدی، عزت نفس، اضطراب اجتماعی، کم رویی و پرخاش گری در دانش آموزان دبیرستانی با سطوح جرات ورزی متفاوت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب اجتماعی
مقاله پرخاشگری
مقاله جرات ورزی
مقاله خودکارآمدی
مقاله عزت نفس
مقاله کمرویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شعیری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری نسب لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان خودکارآمدی، عزت نفس، اضطراب اجتماعی، کم رویی و پرخاش گری دانش آموزان دبیرستانی با جرات ورزی بالا، متوسط و پایین بوده است.
مواد و روش ها: نمونه های تحقیق (۳۱۱ دانش آموز پایه دوم و سوم مقطع دبیرستان) از نواحی پنج گانه شمال، جنوب، مرکز، غرب و شرق تهران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای برگزیده شدند. بر اساس میانگین و انحراف معیار جرات ورزی، آزمودنی های دارای جرات ورزی بالا، متوسط و پایین مشخص شدند و مقایسه متغیرهای تحقیق در سه گروه یادشده بر مبنای تحلیل واریانس چند متغیره انجام گردید.
نتایج: تحلیل داده های مطالعه نشان داد که F مشاهده شده مربوط به ویلکز برابر ۴٫۱۲ است که در سطح آلفای ۰٫۰۰۱ معنی دار بود. نتایج تحلیل واریانس مربوط به هر متغیر به شکل جداگانه نشان داد که میزان خود کارآمدی (F: 13.77 و P<0.001) و عزت نفس (F: 4.80 و P<0.001) در دانش آموزان با سطوح جرات ورزی بالا، پایین و متوسط متفاوت است. هم چنین، نتایج مربوط به پرخاش گری (F: 12.01 و P<0.001)، اضطراب اجتماعی (F: 5.24 و P<0.001) و کم رویی (F: 8.65 و P<0.001) نشان می دهد که متغیرهای یادشده در نوجوانان با سطوح جرات ورزی بالا، پایین و متوسط متفاوت است.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که آزمودنی های دارای جرات ورزی بالا، خودکارآمدی و عزت نفس بیشتری را نسبت به گروه دارای جرات ورزی پایین گزارش می کنند و هم چنین اضطراب اجتماعی، کم رویی و پرخاش گری کمتری را نسبت به گروه داری جرات ورزی پایین نشان می دهند.