مقاله مقایسه میزان توکسین TSST-1 در نمونه زخم سوختگی کودکان تب دار و بدون تب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان توکسین TSST-1 در نمونه زخم سوختگی کودکان تب دار و بدون تب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوختگی
مقاله تب
مقاله استافیلوکوک اورئوس
مقاله توکسین سندرم شوک توکسیک (TSST-1)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی نیا شیما
جناب آقای / سرکار خانم: عسگریان رامین
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش ثمیله
جناب آقای / سرکار خانم: ثبوتی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: شکرالهی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی آذردخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سندرم شوک توکسیک، از پیامدهای خطرناک سم نوع یک سندرم شوک سمی (Toxic Shock Syndrome Toxin-1, TSST-1) ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس است. تشخیص زودرس عفونت استافیلوکوکوس اورئوس و پیشگیری از عواقب تولید TSST-1 در کودکان دچار سوختگی اهمیت زیادی دارد. از مهمترین نشانه های تولید TSST-1 در بیماران دچار سوختگی وجود تب است. این مطالعه با هدف مقایسه  TSST-1در نمونه زخم سوختگی دو گروه کودکان تب دار و بدون تب این بیماران در سال ۹۲ و از بیماران بستری از بیمارستان شهید مطهری انتخاب شدند.
روش بررسی: در این مطالعه مورد- شاهدی، ۹۰ کودک بستری در بخش سوختگی در دو گروه ۴۵ نفره تب دار (گروه مورد) و بدون تب (گروه کنترل) قرار گرفتند. از نمونه زخم کلیه کودکان دارای سوختگی، نمونه برداری انجام شد و سپس نمونه ها تحت انجام آزمون PCR برای شناسایی پرایمر اختصاصی ژن TSST-1 قرار گرفتند. در نهایت نتایج آزمایشات جمع آوری گردید و تحلیل آماری انجام شد.
یافته ها: نتایج مثبت آزمون PCR (تولید سم نوع یک سندرم شوک سمی) در کودکان تب دار %۳۷٫۷ و در کودکان فاقد تب %۱۱٫۱ بود که این تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود (P=0.003). میانگین و انحراف معیار درصد سطح سوختگی در مجموع نتایج مثبت آزمون PCR، ۹۳٫۱۶±۹٫۳۰ و در مجموع نتایج منفی آزمون PCR، (۰۲٫۱۱±۲۰۰۹) بود که این تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود (P=0.01)، اما بین موارد آزمون مثبت PCR و آزمون منفی PCR، تفاوت معناداری از لحاظ جنسیت و سن وجود نداشت (P>0.05).
نتیجه گیری: در این مطالعه، ارتباط توکسین TSST-1 با ایجاد تب در کودکان دچار سوختگی مورد تایید قرار گرفت. همچنین ارتباطی بین تولید توکسین TSST-1 و افزایش سطح سوختگی دیده شد. انجام تحقیقات بیش تر در این زمینه توصیه می شود.