مقاله مقایسه میزان ترس و اضطراب کودکان ۶-۳ ساله متعاقب در مان های دندانپزشکی سرپایی و تحت بیهوشی عمومی در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان ترس و اضطراب کودکان ۶-۳ ساله متعاقب در مان های دندانپزشکی سرپایی و تحت بیهوشی عمومی در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله دندانپزشکی
مقاله ترس
مقاله بیهوشی عمومی
مقاله دندانپزشکی کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباری فر سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی روزبهانی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی نژاد شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه توجه به کنترل ترس دردندانپزشکی کودکان افزایش یافته است. این پژوهش جهت بررسی تغییرات ترس متعاقب درمان های دندانپزشکی سرپایی و تحت بیهوشی عمومی کودکان طراحی شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی توصیفی، دو گروه ۵۰ تایی کودک ۶-۳ ساله انتخاب شدند. یکی از این گروه ها تحت درمان سرپایی و گروه دیگر تحت بیهوشی عمومی قرار گرفت. پرسشنامه CFSS-DS (Children’s Fear Survey Schedule- Dental Subscale) برای ارزیابی ترس کودکان استفاده شد و قبل از درمان و پس از آن توسط والدین تکمیل گردید. جهت تحلیل داده ها از آزمون های آماری t مستقل،t زوجی و مجذور کای و نرم افزار SPSS با ویرایش ۱۶ استفاده شد. سطح معنی داری ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین نمره ترس قبل از شروع درمان سرپایی ۲۶٫۳±۱۹٫۲ و ۵-۴ هفته پس از درمان ۲۸٫۴±۲۴٫۲ به دست آمد، که این تفاوت معنی دار نبود. میانگین نمره ترس قبل از شروع درمان بیهوشی عمومی ۳۷٫۹±۲۴٫۸ و ۵-۴ هفته پس از درمان ۴۰٫۶±۲۸٫۷ به دست آمد که این تفاوت معنی دار نبود. تفاوت میانگین نمره ترس قبل از درمان سرپایی و قبل از بیهوشی عمومی معنی دار بود (p=0.01). همچنین این تفاوت میانگین بعد از درمان سرپایی و بعد از بیهوشی عمومی معنی دار بود (p=0.02).
نتیجه گیری: استفاده از بیهوشی عمومی به عنوان یک روش درمانی، باعث افزایش ترس در افراد مورد مطالعه حاضر نشد.