مقاله مقایسه میزان بقا و تکوین فولیکول های تخمدان موش پس از کشت دو بعدی و سه بعدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۵۱ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان بقا و تکوین فولیکول های تخمدان موش پس از کشت دو بعدی و سه بعدی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولیکول
مقاله سه بعدی
مقاله آلژینیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: صالح نیا مژده
جناب آقای / سرکار خانم: حسین خانی سامان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: کشت فولیکول های تخمدان در شرایط آزمایشگاهی روشی را برای بررسی فولیکولوژنز فراهم می کند و ممکن است در روش های کمک باروری استفاده شود. هدف از این مطالعه مقایسه میزان بقا و تکوین در فولیکول های تخمدان موش پس از کشت سه بعدی و دو بعدی در شرایط آزمایشگاهی بود.
مواد و روش ها: فولیکول های پره آنترال از تخمدان های موش ماده ۱۴ روزه جدا شدند و در محیط کشت a-MEM حاوی ۵ درصد سرم جنین گاوی به مدت ۱۲ روز به روش دو بعدی و سه بعدی با غلظت های مختلف سدیم آلژینیت (۰٫۲۵، ۰٫۵ و ۱ درصد) کشت داده شدند. در طول دوره کشت قطر فولیکول ها، میزان بقا و بلوغ با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل و مقایسه و P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
نتایج: میانگین قطر فولیکول هایی که با غلظت ۰٫۵ درصد سدیم آلژینیت کپسوله شده بودند، در روز ششم و دوازدهم به طور معنی دار بیشتر از بقیه گروه ها بود (P<0.001). درصد تشکیل تخمک متافاز دو در گروه کشت دو بعدی و در غلظت های ۰٫۲۵، ۰٫۵ و ۱ درصد سدیم آلژینیت در کشت سه بعدی به ترتیب ۲۹٫۰۳، ۳۳٫۳۳، ۴۴٫۱۸ و ۳۵٫۸۹ درصد بود. درصد تخمک های متافاز دوم در فولیکول های کشت شده در غلظت ۰٫۵ درصد سدیم آلژینیت بالاتر بود (P<0.001).
نتیجه گیری: فولیکول های کپسوله شده با غلظت ۰٫۵ درصد سدیم آلژینیت در کشت سه بعدی بالاترین میزان بقا، تکوین و بلوغ را نشان دادند.