مقاله مقایسه میزان اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی و شناختی رفتاری بر کاهش کمرویی دانش آموزان پسر دبیرستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی و شناختی رفتاری بر کاهش کمرویی دانش آموزان پسر دبیرستانی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره گروهی
مقاله رویکرد وجودی
مقاله شناختی رفتاری
مقاله کمرویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشیرپور محراب
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: فرح بخش کیومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی و شناختی رفتاری بر میزان کمرویی دانش آموزان پسر دبیرستانی در باروق انجام شد. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری همه دانش آموزان مدارس متوسطه شهر باروق بودند. از میان دبیرستان های پسرانه، از طریق نمونه گیری خوشه ای دو مدرسه انتخاب شد و با اجرای پرسشنامه کمرویی سموعی ۳۰ دانش آموز که کمرویی بالاتری داشتند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی به مدت هشت جلسه روی یک گروه اجرا شد و روی گروه دیگر هشت جلسه رویکرد شناختی رفتاری اجرا شد و گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و شفه، تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروه های مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. آزمون تعقیبی شفه نشان داد که بین گروه گواه و گروه آزمایشی وجودی و نیز بین گروه آزمایشی شناختی رفتاری و گروه گواه تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین گروههای آزمایشی وجودی و شناختی رفتاری از گروه گواه بیشتر است (P<0.01).