مقاله مقایسه میزان آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به سلامت دهان و دندان در والدین کودکان مبتلا به بیماریهای قلبی در مقایسه با والدین کودکان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۳۱۷ تا ۳۲۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به سلامت دهان و دندان در والدین کودکان مبتلا به بیماریهای قلبی در مقایسه با والدین کودکان سالم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامتی دهان و دندان
مقاله بیماری قلبی
مقاله آگاهی
مقاله نگرش
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی نژادقاجاری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدزاده سعید
جناب آقای / سرکار خانم: خرازی فرد محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی نازلی
جناب آقای / سرکار خانم: محتوی پور سیده سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماران قلبی نسبت به افراد سالم نیازهای دندانپزشکی متفاوتی دارند که آگاهی از آن ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین کودکان قلبی و والدین کودکان سالم نسبت به بهداشت دهان و دندان می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه مورد-شاهدی اطلاعات از طریق پرسشنامه از والدین جمع آوری گردید. جمعیت مورد مطالعه شامل ۲۵ نفر والدین کودکان مبتلا به بیماریهای قلبی و ۲۵ نفر والدین کودکان سالم بودند که از نظر سن، جنس و تحصیلات والدین همسان شدند . اطلاعات با استفاده از آزمونهای Independent sample t test برای آگاهی و نگرش و Mann Whitney برای عملکرد با خطای نوع اول برابر ۰٫۰۵ بررسی شد.
یافته ها: میزان آگاهی والدین بیماران قلب
ی ۴۵٫۲۴±۲۳٫۲۹ و والدین کودکان سالم ۴۱٫۱۰±۲۰٫۴۵ بود که اختلاف آماری معنی داری نداشت. نمره نگرش در والدین بیماران قلبی %۷۹٫۳±۹٫۹ و در والدین کودکان سالم %۷۸٫۹±۶٫۶ بودکه از نظر آماری معنی داری نبود. از لحاظ عملکرد ۴۴% کودکان قلبی و %۲۰ کودکان سالم حداقل دو بار در روز مسواک می زدند. بیش از %۵۰ کودکان قلبی مراجعه به دندانپزشک نداشتند اما کودکان سالم به صورت منظم تر مراجعه به دندانپزشک داشتند.
نتیجه گیری: بین میزان آگاهی و نگرش در دو گروه والدین، اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. آگاهی والدین در دو گروه ضعیف بود اما نگرش مثبت بود. عملکرد والدین در زمینه مسواک زدن کودکانشان خوب بود اما در زمینه مراجعه به دندانپزشک ضعیف بود.