مقاله مقایسه میزان آلکسی تیمیا در بیماران کلیوی، دانشجویان و پرستاران کرمانشاه (۱۳۹۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۶۸ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان آلکسی تیمیا در بیماران کلیوی، دانشجویان و پرستاران کرمانشاه (۱۳۹۱)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلکسی تیمیا
مقاله بیماری های کلیوی
مقاله پرستاران
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی جهانگیر
جناب آقای / سرکار خانم: زکی یی علی
جناب آقای / سرکار خانم: امیرپور برزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: تنظیم هیجان ها در سلامت افراد نقش ویژه ای دارد و پژوهش ها نشان داده اند که مشکل تنطیم هیجان به مشکلات جسمانی و روانی منجر می شود.
هدف: مطالعه به منظور مقایسه میزان آلکسی تیمیا و جنبه های آن در بیماران کلیوی، دانشجویان و پرستاران انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش مقطعی مقایسه ای در سال ۱۳۹۱ در کرمانشاه انجام شد. برای انجام آن سه نمونه آماری ۱۱۰ نفری از بین بیماران کلیوی شهر کرمانشاه، دانشجویان دانشگاه رازی و پرستاران بیمارستان های شهر کرمانشاه (۳۳۰ نفر) به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه آلکسی تیمیا (FTAS-20) و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس چند راهه و پی گیری شفه انجام شد.
یافته ها: بین سه گروه از لحاظ میزان آلکسی تیمیا تفاوت آماری معنی داری وجود داشت، به طوری که آلکسی تیمیا در بیماران کلیوی (با میانگین ۵۹٫۴۱) از پرستاران (با میانگین ۵۸٫۹۵) و دانشجویان (با میانگین ۵۱٫۹۴) بیش تر بود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، پیشنهاد می شود در کنار درمان بیماران کلیوی به نقش تنظیم هیجان ها نیز توجه و در حرفه پرستاری هم این نقش جدی گرفته شود.