مقاله مقایسه میزان آفلاتوکسین (ب ۱) تولید شده به وسیله دو قارچ آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تحت شرایط مختلف دما، نور و pH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در ارمغان دانش از صفحه ۲۱۰ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان آفلاتوکسین (ب ۱) تولید شده به وسیله دو قارچ آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تحت شرایط مختلف دما، نور و pH
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفلاتوکسین (ب۱)
مقاله آسپرژیلوس فلاووس
مقاله آسپرژیلوس پارازیتیکوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فانی مکی امید
جناب آقای / سرکار خانم: افضلی نظر
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: شیبک عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آفلاتوکسین ها گروه بزرگی از مایکوتوکسین ها هستند. هدف این مطالعه مقایسه میزان آفلاتوکسین (ب ۱) تولید شده به وسیله دو قارچ آسپرژیلوس فلاووس (IR 111) و آسپرژیلوس پارازیتیکوس (NRRL 2999) تحت شرایط مختلف دما، نور و pH بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی به هر کدام از قارچ های آسپرژیلوس فلاووس و پارازیتیکوس مورد مطالعه در دماهای ۱۸، ۲۴ و ۳۲ درجه سانتی گراد، تعداد ۲۴ عدد فلاسک اختصاص داده شد و فلاسک ها تحت هر دو شرایط روشنایی و تاریکی نگهداری شدند. میزان سم آفلاتوکسین (ب ۱)، (AFB1) تولید شده مربوط به هر یک از گروه های اشاره شده، با روش کروماتوگرافی لایه نازک اندازه گیری گردید. داده ها با آزمون آماری توصیفی تجزیه و تحلیل شدند (SPSS نسخه ۱۶).
یافته ها: کمترین بازده سم آفلاتوکسین تولید شده به وسیله هر دو قارچ آسپرژیلوس فلاووس و پارازیتیکوس متعلق به دمای ۳۲ درجه سانتی گراد و ۶٫۵ pH بود. هم چنین بیشترین بازده تولید سم در دمای ۲۴ درجه سانتی گراد و۶ pH  و مشاهده گردید. اثرات مربوط به نور قابل توجه بود و طبق بررسی های انجام شده نور اثرات زیان باری بر فرآیند تخمیر آفلاتوکسین دارد، به طوری که در شرایط تاریکی تولید سم آفلاتوکسین افزایش می یابد.
نتیجه گیری: قارچ آسپرژیلوس پارازیتوکوس سویه NRRL 2999 به مراتب سم آفلاتوکسین بیشتری را نسبت به قارچ آسپرژیلوس فلاووس (سویه IR 111) تولید می کند.