مقاله مقایسه میزان آسیب های اجتماعی (سلامت عمومی، هویت ورزشی، انگیزه ورزشی و سازگاری اجتماعی فردی) در بین معلولین ورزشکار و معلولین غیر ورزشکار اداره بهزیستی شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۱۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان آسیب های اجتماعی (سلامت عمومی، هویت ورزشی، انگیزه ورزشی و سازگاری اجتماعی فردی) در بین معلولین ورزشکار و معلولین غیر ورزشکار اداره بهزیستی شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت عمومی
مقاله سازگاری اجتماعی
مقاله انگیرهای ورزش
مقاله هویت ورزشی
مقاله معلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سیدآسیابان سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: حربی آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان آسیب های اجتماعی (سلامت عمومی، هویت ورزشی، انگیزه ورزشی و سازگاری اجتماعی فردی) در بین معلولین ورزشکار و معلولین غیر ورزشکار اداره بهزیستی شهر اهواز است. حجم نمونه مورد مطالعه ۲۰۰ نفر بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه سلامت عمومی، مقیاس هویت ورزشی، پرسشنامه انگیزه ورزشی و سازگاری اجتماعی، فردی استفاده گردید. این تحقیق از نوع علی مقایسه ای بود و برای تحلیل آماری داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد. نتایج تحلیل داده های این پژوهش نشان داد که بین سلامت عمومی، هویت ورزشی، انگیزه ورزشی و سازگاری اجتماعی، فردی در بین معلولین ورزشکار و معلولین غیر ورزشکار شهر اداره بهزیستی اهواز در سطح (P>0.05) تفاوت معناداری وجود دارد.