مقاله مقایسه مولکولی ناحیه ’۵ ژنوم جدایه گلستان ویروس موزاییک کوتولگی ذرت (MDMV) با دیگر پوتی ویروس های غلات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در زیست فناوری گیاهان زراعی از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه مولکولی ناحیه ’۵ ژنوم جدایه گلستان ویروس موزاییک کوتولگی ذرت (MDMV) با دیگر پوتی ویروس های غلات
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترادف
مقاله ژنوم
مقاله خصوصیات مولکولی
مقاله ویروس موزاییک کوتولگی ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی نیشابوری فروه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله نژاد سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ویروس موزائیک کوتولگی ذرت (Maize dwarf mosaic virus, MDMV)یکی از مهم ترین و گسترده ترین ویروس های ذرت در دنیا می باشد. تحقیق حاضر به منظور مقایسه خصوصیات مولکولی و آنالیز ترادف نوکلئوتیدی نواحی کد کننده پروتئین های موجود در ناحیه ۵’ ژنوم ویروس موزاییک کوتولگی ذرت و مقایسه آن با سایر جدایه های این ویروس و نیز سایر پوتی ویروس های غلات انجام گردید. بدین منظور گیاهان ذرت با علائم موزاییک و کوتولگی از استان گلستان جمع آوری شد. پس از تعیین آلودگی در آزمون الایزای غیرمستقیم با آنتی سرم اختصاصی MDMV یک نمونه آلوده جهت استخراج RNAی کل انتخاب شد. جهت تکثیر ناحیه ۵’ ژنوم ویروس از ۵ جفت آغازگر اختصاصی استفاده شد که ۵ قطعه همپوشان شامل ۵’-UTR، p1، HC-Pro، P3 و ۶K1 به اندازه کل ۳۴۶۰ جفت باز به دست آمد. آنالیزهای مقایسه ای ترادف نوکلئوتیدی این ناحیه از ژنوم MDMV نشان داد که جدایه ایران (گلستان) به ترتیب دارای شباهت ۹۵٫۷ و ۹۲٫۳ درصد در سطح آمینواسیدی ۹۰٫۵ و ۸۵٫۱ و درصد در سطح نوکلئوتیدی با جدایه های بلغارستان و اسپانیا است و در مقایسه با سایر ویروس های آلوده کننده غلات هم گروه با MDMV بیشترین شباهت با ویروس موزاییک سورگوم از تگزاس و ویروس موزاییک نیشکر از چین به ترتیب با ۷۲٫۹ و ۷۲٫۳ درصد به دست آمد.