مقاله مقایسه مولکولی سیمبیودینیوم آزاد و همزیست در آبسنگ های مرجانی جزیره لارک – خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروبی از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه مولکولی سیمبیودینیوم آزاد و همزیست در آبسنگ های مرجانی جزیره لارک – خلیج فارس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلیج فارس
مقاله جزیره لارک
مقاله آبسنگ مرجانی
مقاله کلاد A
مقاله قطعه DNA هسته ای ریبوزومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قیم اشرفی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: قوام مصطفوی پرگل
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی سیدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: جلبک های سیمبیودینیوم یکی از جنس های جلبک های تک سلولی دو تاژکی هستند که قادر به همزیستی با اغلب بی مهرگان دریایی همچون مرجان ها می باشند و به صورت آزاد نیز در ستون آب دریا وجود دارند. تاکنون ۱۱ گونه از این جنس بر مبنای خصوصیات مورفولوژیک شناسایی شده است. از آنجا که خصوصیات مورفولوژیک این گونه ها با عملکرد فیزیولوژیک آن ها انطباق ندارد، لذا از روش های مولکولی برای شناسایی این جلبک تک سلولی استفاده شده و بر این اساس ۹ کلاد سیمبیودینیوم شناسایی و به ترتیب از A تا I نام گذاری شده است.
روش بررسی: از دو گونه مرجان (۳ کلنی، ۳ تکرار) و آب دریا در جزیره لارک نمونه برداری شد و استخراج DNA جلبک های آن ها انجام و با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز، قطعه DNA هسته ای ریبوزومی Internal Transcribed Spacer 2 تکثیر و تعیین ترادف ژنی انجام پذیرفت.
یافته ها: سیمبیودینیوم آزاد زی در ستون آب و همزیست با مرجان ها از نوع کلاد A می باشد.
نتیجه گیری: کلاد A برای اولین بار از بخش شمالی خلیج فارس گزارش می شود. تاکنون تنها کلاد D از جزیره لارک گزارش شده بود. از آنجا که کلاد D مقاوم به شرایط نامساعد محیط است، به نظر می رسد که جزیره لارک بعلت قرار گرفتن در منطقه بین خلیج فارس و دریای عمان تحت تاثیر شرایط اقیانوسی یعنی شوری و درجه حرارت کمتر نسبت به خلیج فارس قرار گرفته و شرایط مساعدتری برای حضور این کلاد ایجاد شده است.