مقاله مقایسه مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن به سمت جلو و عقب در ورزشکاران مبتلا به اسپرین مچ پا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در توانبخشی نوین از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن به سمت جلو و عقب در ورزشکاران مبتلا به اسپرین مچ پا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیروی عکس العمل زمین
مقاله راه رفتن به سمت عقب
مقاله اسپرین مچ پا
مقاله ورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدخلیل
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمپور حامد
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی نیک حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به اینکه مطالعه خصوصیات نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن انسان به عنوان توصیف کننده ای مهم در وجود اختلال در راه رفتن شناخته می شود، هدف از انجام این تحقیق، مقایسه مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن به سمت جلو و عقب در ورزشکاران مبتلا به اسپرین مچ پا بود.
روش بررسی: در این تحقیق نیمه تجربی تعداد ۱۳ ورزشکار مبتلا به اسپرین مچ پا و ۱۱ ورزشکار سالم راه رفتن به سمت جلو و عقب را در سه کوشش تکرار کردند. مقادیر مربوط به نیروی عکس العمل زمین با استفاده از صفحه نیروسنج اندازه گیری و با استفاده از وزن بدن آزمودنی ها نرمال شد. از آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف داده ها و آزمون آماری واریانس دو راهه برای تحلیل اندازه های بین گروهی استفاده شد.
یافته ها: تفاوت معناداری بین تولید نیروی عکس العمل در شاخص های اوج اول و دوم در راه رفتن به جلو و عقب ثبت شد (p=0.00). در حالی که در مقایسه بین گروهی، اختلاف معناداری بین گروه آسیب دیده و سالم مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق به نظر می رسد آسیب اسپرین مچ پا بر اختلاف تولید نیروی عکس العمل زمین حین راه رفتن به سمت جلو و عقب تاثیرگذار نیست. بلکه تفاوت موجود بین دو گروه سالم و دارای آسیب از الگوی اختصاصی راه رفتن برای هر آزمودنی ناشی می شود.