مقاله مقایسه موقعیت استخوان هایوئید در دیسپلازی های مختلف فکین در لترال سفالوگرام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه موقعیت استخوان هایوئید در دیسپلازی های مختلف فکین در لترال سفالوگرام
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موقعیت استخوان هایوئید
مقاله لترال سفالوگرام
مقاله آنالیزسفالومتریک
مقاله لندمارکهای سفالومتریک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: آذربایجانی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استخوان هایوئیدتنها استخوانی است که مفصل استخوانی نداشته و به عضلات و لیگامان ها متصل می شود. لذا موقعیت آن میتواند در ارتباط نزدیک با وضعیت سر عملکردهای مختلف دهان قرار گیرد. در این مطالعه برآنیم تاموقعیت استخوان هایوئید رادر ناهنجاری های مختلف عمودی و افقی صورت موردبررسی قراردهیم.
مواد و روش ها: دراین مطالعه توصیفی، لترال سفالوگرام دیجیتالی و استاندارد ۲۰۰ بیمار (شامل ۹۷مرد و ۱۰۳ زن) ۲۵-۱۸ ساله انتخاب شده و بر اساس الگوی رشدافقی و عمودی به ۵ گروه تقسیم شدند. گروه ها عبارت بودند از: گروه ۱: کلاس I با ارتفاع نرمال صورت، گروه ۲: کلاس II با ارتفاع نرمال صورت، گروه ۳: کلاس III با ارتفاع نرمال صورت، گروه ۴:کلاس I با ارتفاع کاهش یافته صورت، گروه ۵: کلاس I با ارتفاع افزایش یافته صورت. بعد از تهیه تصویر از رادیوگرافیها و وارد کردن آن به نرم افزار View box4، موقعیت استخوان هایوئید توسط نرم افزار، مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تحلیل یافته ها از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی LSD و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: موقعیت قدامی-خلفی استخوان هایوئید در گروه ۲ و ۵ به ترتیب خلفی تراز گروه ۳ (P=0.001) و ۴ (P=0.001) بود. موقعیت عمودی استخوان هایوئید در گروه ۲ و ۴ به ترتیب بالاتر از گروه ۳ (P=0.001) و ۵ (P=0.001) بود. اما این موقعیت در گروه ۲ و ۵ به ترتیب پایینتر از گروه ۴ (P=0.001) و ۳ (P=0.001) بود. شیب اگزیالی استخوان هایوئیددرافراد دارای دیسپلازیهای افقی فکین قابل مقایسه بایکدیگر بود اما این موقعیت در گروه ۴ در مقایسه با گروه یک افقی تر بود اگرچه در گروه ۵ شیب اگزیالی استخوان هایوئید مایل تر بود (P=0.001).
نتیجه گیری: از میان دیسپلازیهای ساژیتالی فکین، موقعیت قدامی- خلفی استخوان هایوئید در افراد و کلاس ۲ و کلاس ۳ به ترتیب خلفی تر- بالاتر و قدامی تر- پایین تر از افراد کلاس ۱ بود. از میان دیسپلازیهای عمودی فکین، موقعیت استخوان هایوئید در گروه ۴ و ۵به ترتیب قدامی تر- بالاتر و خلفی تر- پایین تر از افراد دارای ارتفاع نرمال صورت بود.