مقاله مقایسه موانع تحصیلی از دیدگاه دانشجویان استعداد درخشان و دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۴۴ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه موانع تحصیلی از دیدگاه دانشجویان استعداد درخشان و دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجو
مقاله استعداد درخشان
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چنگیزی آشتیانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلیان وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: دانشجویان استعداد درخشان، سرمایه های ارزشمندی هستند که برای شکوفایی توانمندی های آن ها، بایستی برنامه های خاص آموزشی و حمایت های گسترده ای انجام گیرد. پژوهش حاضر در راستای شناسایی موانع تحصیلی از دیدگاه این دانشجویان اجرا شد.
روش بررسی: مطالعه حاضر بر روی ۱۸۰ نفر از دانشجویان عادی و ۵۶ نفر از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۰ انجام شده و موانع تحصیلی در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی، فردی- خانوادگی، روحی- روانی و مشکلات شغلی آینده جمع آوری و سپس تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: بین میانگین نمره مشکلات آموزشی، پژوهشی و روحی – روانی دانشجویان عادی با دانشجویان استعداد درخشان اختلاف معنادار مشاهده شد (P<0.05). بیشترین راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش این موانع از دیدگاه دانشجویان شامل رفع برخی از قوانین دست و پا گیر و استفاده از مشاورین تحصیلی با تجربه و برگزاری جلسات جهت رفع مشکلات توسط مسوولین گزارش شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش ضروری به نظر می رسد مسوولین با ارائه تسهیلات لازم و حمایت همه جانبه به ایجاد انگیزه در دانشجویان استعداد درخشان پرداخته و برای این عده از دانشجویان از اساتید مشاور با تجربه استفاده تا منجر به شکوفایی استعدادهای آنان گردد.