مقاله مقایسه مهارت های حرفه ای استادان رشته های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه مهارت های حرفه ای استادان رشته های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های حرفه ای استادان
مقاله علوم انسانی
مقاله علوم پایه
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی و مقایسه مهارت های حرفه ای استادان رشته های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران بود. روش انجام پژوهش زمینه یابی بود و جامعه آماری کلیه استادان شاغل به تدریس در رشته های علوم انسانی و علوم پایه در سال تحصیلی ۹۰ – ۸۹ به تعداد ۱۵۳۰ نفر و دانشجویان نیز ۵۳۰۰۰ نفر بوده که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ۱۰۰ نفر از هر دو گروه به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این تحقیق از ابزار پرسشنامه محقق ساخته (خودسنجی استادان) و نظر دانشجویان (حاوی ۲۵ سوال با مقیاس لیکرت) استفاده شده است. برای روایی از نظر متخصصان علوم تربیتی و برای پایایی از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ۰٫۷۸ به دست آمد. داده ها در سطح آمار استنباطی (با استفاده از آزمون T و با نرم افزارSpss ) مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ نتایج کلی تحقیق بیانگر این است که میزان آگاهی استادان از مهارت های حرفه ای در رشته های علوم انسانی و علوم پایه در آزمون خودسنجی یکسان است، اما با توجه به سطح معنی داری از نظر دانشجویان (Sig= 0.04< 0.05) نتیجه گرفته می شود که میزان آگاهی استادان از مهارت های حرفه ای در دروس علوم پایه و علوم انسانی متفاوت است.