مقاله مقایسه منظومه های خسرو و شیرین فردوسی و نظامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۲۴۰ تا ۲۵۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه منظومه های خسرو و شیرین فردوسی و نظامی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خسرو و شیرین نظامی
مقاله خسرو و شیرین فردوسی
مقاله اختلاف و اشتراک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاکدل مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داستان خسرو و شیرین در دو منظومه متفاوت آمده است. سراینده یکی از منظومه ها حماسه ساز است و در پهنه رزم میدان دار و سراینده منظومه دیگر پیاله گردان ساحت بزم است. فردوسی حماسه سراست، اما این منظومه عاشقانه مختصر با حماسه بی مانند او بی تناسب نیست. نظامی داستان سراست و دارای تجربه عشق، و با استادی شگرفی منظومه عاشقانه ای مفصل را بتصویر کشیده است.
نخست خلاصه ای از هر دو منظومه ارائه می گردد، سپس با مقایسه آن ها وجوه اشتراک و اختلاف نمایانده می شود. با نیم نگاهی به تاریخ طبری به عنوان منبعی قدیمی و معتبر و مقایسه آن با منظومه ها، پای بندی سرایندگان به روایات تاریخی ارزیابی می گردد. علت اختلاف نیز ناشی از همین تفاوت روش روایی است.