مقاله مقایسه ملکه های زنبورعسل اصلاح شده منطقه مرکزی ایران با ملکه های شاهد در زنبورستان های مختلف استان های تهران، مرکزی، قزوین و اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه ملکه های زنبورعسل اصلاح شده منطقه مرکزی ایران با ملکه های شاهد در زنبورستان های مختلف استان های تهران، مرکزی، قزوین و اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنبورعسل
مقاله اصلاح نژاد
مقاله تولید عسل
مقاله بچه دهی
مقاله رفتار دفاعی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتی جوارمی اردشیر
جناب آقای / سرکار خانم: جواهری سیدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی ماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: عاکف مجید
جناب آقای / سرکار خانم: تاج آبادی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زنبورعسل نژاد ایرانی در مقایسه با نژادهای دیگر دنیا دارای برتری ها و ضعف هایی می باشد. در طرح اصلاح نژاد زنبورعسل ایران در منطقه مرکزی کشور تلاش شد تا با بهبود صفات تولید عسل، بچه دهی و رفتار دفاعی در جهت رفع بعضی از ضعف های زنبور عسل نژاد ایرانی اقدام شود. در این طرح پس از ارزیابی صفات تولید عسل، رفتار دفاعی و رفتار بچه دهی و انتخاب کلنی ها از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ نهایتا ملکه های حاصل در نسل ششم و هفتم با ملکه های شاهد در زنبورستان های مختلف استان های تحت پوشش طرح مورد مقایسه قرار گرفتند. مقایسه ملکه های زنبور عسل نسل های ششم و هفتم طرح مذکور در استان های تهران، مرکزی، قزوین و اصفهان با ملکه های شاهد نشان دهنده پیشرفت مطلوب صفات بچه دهی، رفتار دفاعی و آرامش روی قاب بود. ارزیابی صفت بچه دهی در ملکه های اصلاح شده و شاهد در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نشان داد که در هر دو سال ملکه های اصلاح شده بطور معنی داری از ملکه های شاهد برتر می باشند (P<0.01). مقایسه صفات رفتار دفاعی و آرامش روی قاب بین دو گروه اصلاح شده و شاهد نشان دهنده برتری ملکه های اصلاح شده در هر دو سال تحت بررسی بود (P<0.01). وراثت پذیری بالای صفات مذکور امکان پیشرفت ژنتیکی مطلوب تری را در طرح های اصلاح نژادی فراهم کرده است و در تحقیق حاضر نیز باعث پیشرفت صفات مذکور و برتری کلنی های اصلاح شده نسل های ششم و هفتم در مقایسه با ملکه های شاهد شده است. مقایسه تولید عسل در ملکه های شاهد و اصلاح شده نشان داد که در سال ۱۳۸۴ ملکه های اصلاح شده برتر از ملکه های شاهد هستند (P<0.01). ولی در سال ۱۳۸۵ و مجموع دو سال علیرغم برتری ملکه های اصلاح شده تفاوت آماری معنی داری بین دوگروه مشاهده نشد (P<0.01). وراثت پذیری کمتر صفت تولید عسل و وابستگی تولید عسل به فاکتورهای محیطی و آب و هوایی باعث شد که پیشرفت این صفت از سرعت کمتری برخوردار باشد و لذا نتایج حاصله از این طرح نیز نشان دهنده این است که برای حصول نتیجه مطلوب در تولید عسل نیاز به زمان بیشتری می باشد. در ادامه طرح اصلاح نژاد زنبور عسل ضمن بهبود وضعیت تولید عسل باید در جهت بهبود صفات دیگر مثل مقاومت به آفات و بیماری های مهم، برای رسیدن به تولید پایدار و سالم تلاش شود.