مقاله مقایسه مقدماتی پاسخ های برانگیخته شنوایی ساقه مغز انسان با محرک های کلیک و چیرپ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در (شنوایی شناسی) auditory and vesitibular research از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه مقدماتی پاسخ های برانگیخته شنوایی ساقه مغز انسان با محرک های کلیک و چیرپ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاسخ برانگیخته شنوایی ساقه مغز
مقاله چیرپ
مقاله کلیک
مقاله شنوایی بهنجار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورسند ثابت ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی ظفرقندی محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی نایینی مژده
جناب آقای / سرکار خانم: شریفیان مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: محرک چیرپ با هدف تحریک مناطق راسی تر حلزون ساخته شده است. کمبود اطلاعات بالینی در مورد مشخصات زمان نهفتگی و دامنه پاسخ های برانگیخته شنوایی ساقه مغز با محرک چیرپ در سطوح شدتی مختلف و اختلاف نظر در مورد پیدایش موج های ابتدایی از دلایل انجام این مطالعه بود.
روش بررسی: مطالعه حاضر با ثبت پاسخ شنوایی ساقه مغز به کلیک و چیرپ از گوش راست ۱۵ نفر از افراد ۳۰-۲۰ ساله با شنوایی هنجار که به طور غیراحتمالی انتخاب شدند، انجام شد. فراوانی پیدایش موج های I و III، آستانه، دامنه و زمان نهفتگی موج V در سطوح شدتی ۸۰-۲۰ دسی بل nHL در پاسخ به کلیک و چیرپ مقایسه شد.
یافته ها: در مقایسه با کلیک، در سطح شدت ۸۰ دسی بل nHL فراوانی ثبت موج I و III در پاسخ به محرک چیرپ به طور معنی داری کمتر (به ترتیب p=0.012 و p=0.016) بود. زمان نهفتگی موج V در شدت ۲۰ و ۴۰ دسی بل nHL طولانی تر (به ترتیب p=0.012 و p=0.001) ولی در سطح شدت ۸۰ دسی بل nHL به طور معنی داری کوتاه تر بود (p=0.0001). دامنه موج V در پاسخ به چیرپ در سطوح شدت ۲۰، ۴۰ و ۶۰ دسی بل nHL به طور معنی داری بیشتر (به ترتیب p=0.0001، p=0.0001 و p=0.013 ) و میانگین آستانه چیرپ حدود ۵ دسی بل از آستانه این پاسخ ها با کلیک پایین تر (p=0.014) بود.
نتیجه گیری: در مقایسه با کلیک، چیرپ به جز در شدت بالا، باعث ایجاد موج V با دامنه بزرگ تر و آستانه پایین تر می شود و احتمال مشاهده امواج ابتدایی تر پاسخ ها را کاهش می دهد.