مقاله مقایسه مقدار ترسیب کربن خاک در توده های جنگل کاری زاگرس میانی (مطالعه موردی: جنگل کاری ریمله-لرستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه مقدار ترسیب کربن خاک در توده های جنگل کاری زاگرس میانی (مطالعه موردی: جنگل کاری ریمله-لرستان)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترسیب کربن
مقاله جنگل کاری
مقاله کاج بروسیا
مقاله سرو نقره ای
مقاله بادام کوهی
مقاله ریمله لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدنیا زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراری واجاری کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترسیب کربن به علت نقش آن در ذخیره بلند مدت، هزینه کم و اهمیت اکولوژیک ابزار مفیدی برای مبارزه با تغییر اقلیم مورد توجه می باشد. جنگل کاری موثرترین راهکار برای جذب دی اکسیدکربن و افزایش ذخیره کربن در بوم سازگان خشکی و کاهش گرمایش زمین می باشد. این تحقیق با هدف مقایسه میزان ترسیب کربن خاک در سه توده جنگل کاری (سوزنی برگ و پهن برگ) منطقه ریمله- استان لرستان و تعیین همبستگی آن با برخی ویژگی های خاک انجام گردید. در هر یک از توده های ۲۰ ساله کاج بروسیا (Pinius brutia)، سرو نقره ای(Cupressus arizonica)  و بادام کوهی (Amyggalus scoparia)، تعداد ۱۰ پلات ۱۰×۱۰ متر به صورت تصادفی انتخاب و در مرکز و چهار گوشه آن میکروپلات های ۲٫۵´۲٫۵ متر مستقر شدند. نمونه برداری خاک به صورت ترکیبی از عمق ۳۰-۰ سانتیمتر انجام و مشخصه های خاکشناسی (درصد کربن آلی، ازت کل، فسفر، پتاسیم، وزن مخصوص ظاهری و هدایت الکتریکی) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میزان کربن آلی خاک در توده بادام بیشتر از توده کاج بروسیا و سرو نقره ای است (p<0.01). ضرایب هبستگی پیرسون نشان داد که برای توده های کاج و سرو نقره ای بین میزان ترسیب کربن خاک و درصد کربن آلی خاک، ازت کل (درصد) و پتاسیم همبستگی مثبت معنی دار وجود داشت، در صورتی که برای توده بادام همبستگی مثبت معنی دار فقط بین میزان ترسیب کربن خاک و درصدکربن آلی خاک مشاهده گردید. به طور کلی می توان نتیجه گیری نمود که گونه بادام کوهی می تواند کربن آلی بیشتری را در خاک ترسیب نماید.