مقاله مقایسه مقادیر کوتینین بزاقی در افراد سیگاری و قلیانی با افراد بدون استعمال دخانیات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۳۲۹ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه مقادیر کوتینین بزاقی در افراد سیگاری و قلیانی با افراد بدون استعمال دخانیات
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استعمال دخانیات
مقاله تنباکو
مقاله بزاق
مقاله کوتینین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رهبرطارمسری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی خانجانی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژادلیلی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی راد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه تدخین تنباکو از طریق قلیان به یک پدیده جهانگیر بدل شده است. به همین جهت هدف از این مطالعه، اندازه گیری و مقایسه مقادیر کوتینین بزاقی در افراد سیگاری، قلیانی و افراد بدون استعمال دخانیات است روش بررسی: در این مطالعه مقایسه ای مقطعی، از ۴۸ نفر (۱۶ نفر سیگاری، ۱۶ نفر قلیانی و ۱۶ نفر نه سیگاری و نه قلیانی (نرمال) دعوت به همکاری به عمل آمد. اندازه گیری مقادیر کوتینین بزاقی به روش ELISA توسط کیت با حساسیت بالا انجام گردید از آزمون ناپارامتریک Kruskal-Wallis، ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی جهت تعیین همبستگی و میزان اثر تعداد و دفعات مصرف دخانیات بر میزان کوتینین استفاده شد. سطح معنی داری زمونها با (P<0.05) در نظر گرفته شد.
یافته ها: بیشترین کوتینین بزاقی، متعلق به افراد سیگاری با میانگین و انحراف معیار ۲۲۳٫۷۴±۱۸۱٫۵۶ نانوگرم در میلی لیتر، افراد قلیانی ۱۰۶٫۲۴±۱۳۵٫۲۳ و افرادی که نه سیگاری هستند و نه قلیانی، ۰٫۷۳±۱٫۲۴ بود. یافته ها نشان داد که اختلاف آماری معنی داری بین سه گروه مورد بررسی وجود دارد (P<0.0001) در افراد سیگاری به ازای هر بار استعمال سیگار در هفته، میزان کوتینین به طور متوسط ۱٫۸۴ نانوگرم در میلی لیتر افزایش پیدا کرد. همچنین در افراد قلیانی به ازای هر بار استعمال قلیان در هفته، به طور متوسط ۱۴٫۵۷ نانوگرم در میلی لیتر بر میزان کوتینین بزاقی افزوده شد.
نتیجه گیری: افراد سیگاری به طور متوسط میزان کوتینین بزاقی بیشتری نسبت به افراد قلیانی داشتند اما یک بار استعمال قلیان در مقایسه با سیگارت، میزان کوتینین بزاقی را بیشتر بالا می برد.