مقاله مقایسه مدیران نوآور و سازشگر در پذیرش، استفاده و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERPs) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در حسابداری مدیریت از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه مدیران نوآور و سازشگر در پذیرش، استفاده و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERPs)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک شناختی
مقاله سبک شناختی نوآور
مقاله سبک شناختی سازشگر
مقاله سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERPs)
مقاله تئوری اتحاد پذیرش و استفاده از فن آوری (UTAUT)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری نسب منیر
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآذین علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر برای اولین بار در ایران، سبک شناختی نوآور سازشگر را به دلیل ارتباط نزدیک آن با پذیرش و استفاده از فن آوری اطلاعات جدید، مورد توجه قرار داده و به مقایسه مدیران نوآور و سازشگر در خصوص پذیرش، استفاده و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERPs)  می پردازد. مدل مورد نظر برای ارزیابی پذیرش و استفاده از سیستم مذکور، تئوری اتحاد پذیرش و استفاده از فن آوری(UTAUT)  می باشد. جامعه آماری شامل ۳۱ نفر از مدیران شاغل در شرکت های صنعت سیمان می باشد. داده ها از پرسشنامه ای حاوی ۵۰ پرسش گردآوری شده است. یافته ها نشان داد، بین مدیران با سبک شناختی نوآور و مدیران با سبک شناختی سازشگر، در مورد پذیرش، استفاده و پیاده سازی سیستم ERP در شرکتهای سیمان، تفاوت معناداری وجود ندارد.