مقاله مقایسه مدلهای تک پارامتری و سه پارامتری تئوری سوال پاسخ در سنجش توانایی دانش آموزان دبیرستان دخترانه توسط ماتریس های پیشرونده ریون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در تحقیقات روانشناختی از صفحه ۷۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه مدلهای تک پارامتری و سه پارامتری تئوری سوال پاسخ در سنجش توانایی دانش آموزان دبیرستان دخترانه توسط ماتریس های پیشرونده ریون
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامتر
مقاله توانایی
مقاله اعتبار
مقاله روایی
مقاله مدل راش
مقاله مدل سه پارامتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی کبری
جناب آقای / سرکار خانم: هومن حیدرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: لیاقت ریتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به مقایسه تفاوت های بین برآورد پارامتر توانایی آزمودنی و برآورد پارامتر توانایی سوال در مقیاس هوش پیشرونده ریون در دو مدل راش و سه پارامتری بر اساس تئوری سوال پاسخ می پردازد. از میان همه دانش آموزان دختر پایه اول تا سوم دبیرستانهای منطقه ۴ آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶ مشغول به تحصیل بوده اند تعداد ۴۹۸ دانش آموز به شیوه نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و آزمون مذکور بر روی آنها اجرا شد. نتایج نشان می دهد ضریب اعتبار آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر ۰٫۸۳۹ است. روایی آزمون با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی، تعداد ۵ عامل هوش کلی، درک و استعداد ریاضی، حافظه، تجسم فضایی، و سرعت به دست آمده است. از اجرای مدل تک پارامتری و سه پارامتری بر روی آزمون و مقایسه این دو مدل این نتایج حاصل می شود ۱) بین برآوردهای توانایی بر اساس دو مدل تک پارامتری و سه پارامتری تفاوت معنادار وجود دارد اما بین نمره های توانایی ها در هر دو مدل همبستگی وجود دارد. ۲) از روی نمره های خام افراد می توان توانایی آنان را در مدل سه پارامتری پیش بینی کرد. ۳) از مقایسه نمره میانگین دو مدل این نتیجه حاصل می شود که مدل تک پارامتری نسبت به مدل سه پارامتری مقاوم تر است.