مقاله مقایسه محلول پاشی با تلقیح ریشه ای باکتری های محرک رشد و متابولیت های آنها بر ویژگی های مرفوفیزیولوژیک، صفات کیفی و عملکرد برنج رقم هاشمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فرآیند و کارکرد گیاهی از صفحه ۲۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه محلول پاشی با تلقیح ریشه ای باکتری های محرک رشد و متابولیت های آنها بر ویژگی های مرفوفیزیولوژیک، صفات کیفی و عملکرد برنج رقم هاشمی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تلقیح ریشه
مقاله سودوموناس
مقاله عملکرد
مقاله محلول پاشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: احتشامی سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی درویشان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خاوازی کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثر محلول پاشی باکتری های محرک رشد و متابولیت های آنها بر ویژگی های مرفوفیزیولوژیک، صفات کیفی و عملکرد برنج رقم هاشمی، آزمایشی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. تیمارها در این تحقیق عبارت بودند از: بدون محلول پاشی و بدون کود (تیمار شاهد)؛ بدون محلول پاشی و مصرف کود؛ محلول پاشی باPseudomonas fluorescens strain 136 :، متابولیت P. fluorescens strain 136، P. fluorescens strain 168، متابولیت P. fluorescens strain 168، P. fluorescens strain 41، متابولیت P. fluorescens strain 41؛ تلقیح ریشه باP. fluorescens strain 136 :، P. fluorescens strain 168، P. fluorescens strain 41 نتایج آزمایش حاکی از آن بود که اثر سطوح مختلف باکتری بر عملکرد و اجزای عملکرد معنی دار بود. تلقیح ریشه با سودوموناس سویه ۴۱ در تمامی صفات مورد مطالعه در مقایسه با شاهد از بقیه تیمارها بالاتر بود. هر چند که محلول پاشی با سودوموناس سویه ۴۱ نسبت به تلقیح ریشه با سویه های ۴۱ و ۱۳۶ سودوموناس از میزان کمتری برخوردار بود، اما نسبت به تیمار واجد کود و بدون باکتری، نتیجه بهتری داشت. نتایج اثر محلول پاشی متابولیت های باکتری های مختلف بر صفات مورد مطالعه، متفاوت بود که می تواند نشان دهنده اثر تنظیمی باکتری، در رشد و نمو گیاه باشد. به نظر می رسد افزایش میزان جذب فسفر توسط گیاه باعث افزایش تجمع ماده خشک در گیاه و در نهایت منجر به افزایش عملکرد دانه شد. نتایج نشان داد که تلقیح ریشه با باکتری محرک رشد، نتیجه بهتری نسبت به محلول پاشی آنها بر صفات کمی و کیفی برنج دارد، اما می توان از آنها به عنوان مکمل تلقیح ریشه با باکتری جهت افزایش عملکرد گیاه استفاده نمود.