مقاله مقایسه لامینکتومی تنها و لامینکتومی با فیوژن در بیماران با تنگی کانال کمری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۲۰ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه لامینکتومی تنها و لامینکتومی با فیوژن در بیماران با تنگی کانال کمری
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنگی کانال کمری
مقاله لامینکتومی
مقاله لامینکتومی با فیوژن
مقاله جراحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی امیرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تنگی کانال کمری در اثر فرآیند دژنراتیو باعث کمردرد، لنگش عصبی، نقص عصبی قابل توجه و ناتوانی می گردد. هر چند کارایی لامینکتومی و لامینکتومی با فیوژن در درمان بیماران با تنگی کانال کمری ثابت شده ولی اینکه کدام روش در درمان این بیماران در دوتراز یا بیشتر موثرتر است معلوم نمی باشد. این مطالعه به منظور مقایسه نتایج جراحی به روش لامینکتومی تنها و لامینکتومی با فیوژن در بیماران با تنگی کانال کمری در دو تراز یا بیشتر انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی ۷۰ بیمار با تنگی کانال کمری در دو تراز یا بیشتر که طی سال های ۹۰-۱۳۸۸ تحت عمل جراحی قرار گرفتند، انجام شد. بر اساس روش جراحی بیماران به دو گروه لامینکتومی و لامینکتومی با فیوژن تقسیم شدند. جراحی توسط دو جراح انجام شد. پیش اگهی بالینی بر اساس مقیاس آنالوگ دیداری (Visual Analogue Scale) سنجیده شد. زاویه لوردوز کمری قبل و بعد از عمل جراحی، عوارض جراحی شامل خونریزی حین عمل، عفونت زخم، لیک مایع مغزی نخاعی، پنومونی و عفونت ادراری در دو گروه در دوره پیگیری ۱۴ ماه (۸ تا ۲۷ ماه) با هم مقایسه شد.
یافته ها: ۷۰ بیمار (۴۱ مرد و ۲۹ زن) با میانگین ۵۴±۱۲٫۳ سال تحت عمل جراحی قرار گرفتند. ۳۹ بیمار در گروه لامینکتومی و ۳۱ بیمار در گروه لامینکتومی با فیوژن قرار گرفتند. مقیاس آنالوگ دیداری در گروه لامینکتومی قبل از عمل جراحی ۶±۱٫۵ و در گروه لامینکتومی با فیوژن ۷±۱٫۲ بوده که بعد از عمل جراحی به ترتیب به ۲±۰٫۸ و ۲٫۲±۰٫۹ رسید. (لامینکتومی¬ p=0.043 و فیوژن¬ p=0.036). زاویه لوردوز کمری در گروه لامینکتومی با فیوژن قبل از عمل جراحی ۳۲±۱۴ بوده و بعد از عمل جراحی به ۳۸±۱۰ رسیده که به طرز معنی داری بهبود یافته است (p=0.014). در گروه لامینکتومی تنها عوارضی نظیر: خونریزی حین جراحی ۱۳۰±۴۰ سی سی بوده (p=0.03)، عفونت زخم ۲ مورد (p=0.011)، لیک مایع مغزی نخاعی ۱ مورد (P=0.031)، پنومونی ۱ مورد (P=0.026) و عفونت ادراری ۱ مورد (P=0.033) بوده که بصورت معنی داری کمتر بوده است.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که لامینکتومی تنها و لامینکتومی با فیوژن دارای تاثیر یکسانی از نظر پیش آگهی بالینی بر روی بیماران با تنگی کانال کمری در ۲ تراز یا بیشتر، می باشند اما لامینکتومی با فیوژن در اصلاح زاویه لوردوز کمری موثرتر می باشد.