مقاله مقایسه کیفیت زندگی زنان مبتلا به پوکی استخوان با زنان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۲۳۴ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه کیفیت زندگی زنان مبتلا به پوکی استخوان با زنان سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوکی استخوان
مقاله کیفیت زندگی
مقاله زنان منوپوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: نسیمی باقر
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبرعمرانی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی نظر مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبیگی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پوکی استخوان در نتیجه کاهش توده استخوان ایجاد می شود و شکستگی به دنبال آن با افزایش درد و کاهش کیفیت زندگی همراه است. بررسی حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی در زنان مبتلا به پوکی استخوان و زنان سالم اجرا شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر به صورت یک مطالعه مقطعی تحلیلی روی ۲۷۵ نفر از زنان مراجعه کننده به بیمارستان نمازی شیراز صورت گرفت و تراکم استخوانی آزمودنی ها سنجیده شد و بر مبنای استاندارد سازمان جهانی بهداشت افرادی که تراکم استخوانی کمتر از ۲٫۵- انحراف معیار متوسط زنان بالغ داشتند، به عنوان مبتلا به پوکی استخوان و افرادی که تراکم استخوانی بالاتر از ۱- داشتند به عنوان سالم در نظر گرفته شدند. پرسش نامه استاندارد کوالافو ۴۱ به منظور تعیین کیفیت زندگی استفاده و نمره آن بر مبنای مقیاس صد گزارش گردید. داده ها در نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی در شرکت کنندگان بررسی ۱۱٫۷±۲۵٫۵ بود و ۷۰٫۲% مبتلا به پوکی استخوان بودند. کیفیت زندگی مطلوب در بیماران ۲۲٫۳% و در زنان طبیعی ۳۰٫۵% محاسبه شد. مقایسه نمره حیطه های مختلف نشان داد افراد مبتلا به پوکی استخوان از نظر فعالیت های اجتماعی با افراد غیر مبتلا متفاوت بودند (۰٫۰۵>P).
نتیجه گیری: با توجه به روند تدریجی و بدون علامت پوکی استخوان و تاثیر آن در کاهش کیفیت زندگی و عملکرد اجتماعی بیماران توجه به جنبه های پیش گیری و غربال گری ضروری است.