مقاله مقایسه کمال گرایی در افراد استفاده کننده از جراحی زیبایی بینی با گروه شاهد در شهر یاسوج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۵۲ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه کمال گرایی در افراد استفاده کننده از جراحی زیبایی بینی با گروه شاهد در شهر یاسوج
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمال گرایی
مقاله جراحی زیبایی بینی
مقاله فراست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکنام مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: فرارویی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کامکار علی
جناب آقای / سرکار خانم: فولادی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در سالهای اخیر درخواست برای انجام انواع جراحی های زیبایی، بخصوص جراحی زیبایی بینی در کشور ما رو به افزایش بوده است. برخی تحقیفات نشان داده است که عوامل روانشناختی تاثیر زیادی در درخواست جراحیهای زیبایی دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد کمال گرایی در این افراد صورت گرفت.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی نوع علی- مقایسه ای بود که در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در شهر یاسوج صورت گرفت. تعداد ۵۰ نفر از افراد استفاده کننده از جراحی زیبایی بینی با ۵۰ نفر شاهد که با گروه مورد همتاسازی شده بودند مقایسه شدند. به منظور مقایسه ابعاد و زیر مقیاس های مربوط به کمال گرایی از مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست استفاده گردید. جهت تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و آزمون t وابسته استفاده شد.
یافته ها: تعداد زنان استفاده کننده از جراحی زیبایی بیشتر از مردان بود. بیشتر آزمودنی ها مجرد و در فاصله سنی ۲۶ تا ۳۰ سال قرار داشتند. همچنین بیشتر آزمودنی ها از قشر تحصیل کرده و دانشگاهی بودند. سطح درآمد اکثر آنها بین ۷۰۱۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰۰۰ ریال قرار داشت. گروه مورد و شاهد در استانداردهای فردی (P<0.0001)، نظم و ترتیب (P<0.0001)، نگرانی در مورد اشتباهات (P<0.0001)، انتقادات والدین (P<0.04)، شک و تردید (P<0.013) و انتظارات والدین (P<0.001) تفاوت معنی داری داشت. پژوهش حاضر به طور کلی حاکی از وجود تفاوت معنی دار در کمال گرایی (P<0.001) بین دو گروه بود.
نتیجه گیری: گروه استفاده کننده از جراحی زیبایی بینی کمال گراتر و اغلب کمال گرای منفی هستند.