مقاله مقایسه کارکرد خانواده در ازدواج های سنتی و مدرن در زنان متاهل شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۲۸۱ تا ۲۹۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارکرد خانواده در ازدواج های سنتی و مدرن در زنان متاهل شهر تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازدواج سنتی
مقاله ازدواج مدرن
مقاله کارکرد خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیار ثریا
جناب آقای / سرکار خانم: راهب غنچه
جناب آقای / سرکار خانم: اقلیما مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ازدواج و گزینش همسر از مهم ترین شاخص های تحرک اجتماعی در هر جامعه است. امروزه با توجه به تغییر شیوه های همسرگزینی و الگوهای نوین ازدواج از شکل سنتی به مدرن، کارکرد خانواده نیز از این امر تاثیر می پذیرد و به نظر می رسد کارکرد خانواده در این ازدواج ها نیز متفاوت است. این پژوهش به شناخت تفاوت کارکردهای خانواده در ازدواج های سنتی و مدرن از دید زنان متاهل می پردازد که هر یک از این دو نوع ازدواج را داشته اند .
روش: این مطالعه از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری در این پژوهش زنان متاهل شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، 384 نفر از زنان متاهل شرق و غرب تهران با مراجعه به پارک های موجود در این مناطق به طور تصادفی انتخاب شده اند. پرسش نامه سنجش کارکرد خانواده بر اساس مدل مک مستر در اختیار آن ها قرار داده شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی و خی دو ا ستفاده شده است.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که بین زنان با ازدواج سنتی و زنان با ازدواج مدرن به لحاظ توانایی حل مساله تفاوت معناداری وجود ندارد. بین زنان با ازدواج سنتی و زنان با ازدواج مدرن به لحاظ توانایی برقراری ارتباط، ایفای نقش، پاسخ دهی عاطفی، آمیختگی عاطفی و کنترل رفتار تفاوت معناداری وجود دارد.
بحث: بین زنان با ازدواج سنتی و زنان با ازدواج مدرن به لحاظ توانایی برقراری ارتباط، ایفای نقش، پاسخ دهی عاطفی، آمیختگی عاطفی و کنترل رفتار تفاوت معناداری وجود دارد. زنانی که ازدواج مدرن کرده اند، در این ابعاد از کارکرد خانواده امتیاز بیشتری گرفته اند. بنابراین ازدواج مدرن و آشنایی زوجین پیش از ازدواج، در تقویت کارکرد خانواده و ثبات و استحکام بنیان خانواده می تواند موثر باشد .