مقاله مقایسه کارایی هزینه های بخش سلامت در ایران و کشورهای منتخب با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها طی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت سلامت از صفحه ۱۴ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارایی هزینه های بخش سلامت در ایران و کشورهای منتخب با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها طی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه های بخش سلامت
مقاله کارایی فنی
مقاله کارایی مدیریتی
مقاله کارایی مقیاس
مقاله تحلیل فراگیر داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: هادیان محمد‌
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی شیرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افزایش کارایی نظام سلامت یکی از مواردی است که اکثر سیاستگذاران بخش سلامت به عنوان یکی از موارد اصلاح نظام سلامت بر آن تاکید دارند. این مطالعه با هدف مقایسه کارایی هزینه های بخش سلامت در ایران و کشورهای منتخب با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها طی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ انجام شد.
روش کار: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی – کاربردی است. در این پژوهش برای تعیین کارایی بخش سلامت کشور ایران و سایر کشورهای منتخب که مجموعا شامل ۴۰ کشور می باشند از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) استفاده شد.
یافته ها: بخش سلامت ایران طی دوره ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸ به طور متوسط دارای کارایی فنی برابر ۲٫۷۷ درصد بوده است. ایران در بین تمام کشورهای مورد بررسی رتبه شانزدهم را از نظر کارایی بخش سلامت کسب نموده است.
نتیجه گیری: کارایی فنی هزینه های بخش سلامت ایران تقریبا هفتاد درصد مقدار ایده آل است. از آنجا که افزایش هزینه های بخش سلامت به تنهایی نمی تواند منجر به بهبود شاخص های بهداشتی شود، لذا سیاست گذاران بخش سلامت همواره باید با سیاست گذاری های مناسب و اجرای این سیاست ها کارایی این هزینه ها را افزایش دهند. توسعه بیمه های همگانی، ارتقاء و بهبود سبک زندگی، اصلاحات سازمانی و توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه از جمله مواردی هستند که موجب افزایش کارایی این هزینه ها می شوند.