مقاله مقایسه قسمت ابتدایی شریان رادیال با شریان براکیال در تعبیه فیستول جهت همودیالیز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۸۷ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه قسمت ابتدایی شریان رادیال با شریان براکیال در تعبیه فیستول جهت همودیالیز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیستول شریانی وریدی
مقاله همودیالیز
مقاله قسمت ابتدایی شریان رادیال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی امیررضا
جناب آقای / سرکار خانم: ظفرقندی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فیستول رادیو سفالیک در مچ، به دلیل دسترسی آسان گزینه عروقی جهت دیالیز می باشد. در صورت نبود ورید مناسب در مچ، فیستول براکیوسفالیک در آرنج انتخاب بعدی می باشد. ما در این مطالعه به مقایسه قسمت ابتدایی شریان رادیال با شریان براکیال برای ایجاد فیستول شریانی وریدی در ناحیه آنته کوبیتال جهت دیالیز پرداختیم.
مواد و روش ها: در این مطالعه کار آزمایی بالینی ۱۲۴ بیمار کاندید تعبیه فیستول شریانی وریدی جهت دیالیز در ناحیه آنته کوبیتال وارد مطالعه شده که در ۶۲ نفر از آنها قسمت ابتدایی شریان رادیال ودر ۶۲ نفر دیگر شریان براکیال به عنوان شریان انتخابی جهت ایجاد فیستول شریانی وریدی انتخاب شد. سپس بیماران از نظر بروز عوارض، سندرم استیل، نقص اولیه و مدت زمان آماده شدن جهت دیالیز پی گیری شدند.
یافته ها: متوسط زمان رسیدن فیستول در گروه براکیال ۴۱ روز و در گروه رادیال ۴۳ بود. اختلال اولیه عملکرد فیستول در گروه براکیال ۶ مورد (۱۰درصد) و در گروه رادیال ۵ مورد (۸ درصد) بود و سندرم استیل در گروه رادیال مشاهده نشد ولی در گروه براکیال ۲ مورد (سه درصد) مشاهده شد.
نتیجه گیری: از نظر موفقیت اولیه، بروز سندرم استیل و زمان آماده شدن این دو شریان با هم اختلاف معنی داری نداشتند. ولی این مطالعه مانند سایر مطالعات قبلی بر مفید وکم عارضه بودن این روش تاکید داشته از طرف دیگر با توجه به تجربه ما در این مطالعه به دلیل موقعیت آناتومیک قدامی وقابلیت آزاد سازی، این شریان سبب سهولت تکنیکی برای ایجادآناستوموز فیستول شریانی وریدی به عروق آنته کوبیتال و شاخه های آن می شود. لذا این مطالعه استفاده از این شریان را جهت ایجاد فیستول در ناحیه آنته کوبیتال توصیه می کند.