مقاله مقایسه قرق بلند مدت و کوتاه مدت بر روی پوشش گیاهی مراتع کجور مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۸۵ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه قرق بلند مدت و کوتاه مدت بر روی پوشش گیاهی مراتع کجور مازندران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کجور
مقاله قرق بلندمدت
مقاله قرق کوتاه مدت
مقاله مرتع بلامعارض
مقاله گلستانک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی پول مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی سیداکبر
جناب آقای / سرکار خانم: ارزانی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق برخی خصوصیات پوشش گیاهی در مراتع با مدیریت های متفاوت شامل: مرتع تحت چرا (شومجار)، مرتع بلامعارض (هنیسکرود) و مرتع قرق بلندمدت (گلستانک) واقع در حوزه آبخیز ۴۲ چالوس رود کجور مطالعه گردید. جهت مطالعه پوشش گیاهی در هر مرتع به روش تصادفی – سیستماتیک ۴ ترانسکت ۵۰ متری مستقر گردید و در هر ترانسکت خصوصیات پوشش گیاهی در ۱۰ پلات ۱ متر مربعی با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن مقایسه و طبقه بندی گردید. نتایج نشان داد که مرتع قرق بلندمدت بیش ترین درصد تاج پوشش ۸۳ درصد و کم ترین درصد مربوط به مرتع تحت چرا ۵۵ درصد را دارد. همچنین بیش ترین درصد گیاهان کلاس I در مرتع بلامعارض ۴۶ درصد و بیش ترین درصد پوشش گیاهان کلاس III در مرتع قرق ۴۹ درصد بوده است. در این مطالعه با بررسی فرم های رویشی، بیش ترین پوشش فورب ها در مرتع بلامعارض ۳۸ درصد و بیش ترین پوشش گیاهان بوته ای در مرتع قرق بلندمدت ۳۰ درصد بدست آمد که نتایج بدست آمده از نظر آماری در سطح ۵ درصد معنی دار می باشد. این تحقیق نشان داد که حذف کوتاه مدت چرای دام در منطقه نیمه مرطوب، فرصت لازم را برای رشد گونه های مختلف به خصوص گونه هایی که بیش تر تحت فشار چرای دام بودند را فراهم نموده است. اما با حذف چرای دام در دراز مدت به دلیل انجام رقابت بین گونه ها و ایجاد تعادل در اکوسیستم بعضی از گونه ها حذف شده و تعداد گونه ها نسبت به مراحل اولیه توالی کاهش یافته است.