مقاله مقایسه قدرت پیش بینی بازده مورد انتظار سهام با استفاده از مدل های CAPM و Reward Beta که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۲۱۳ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه قدرت پیش بینی بازده مورد انتظار سهام با استفاده از مدل های CAPM و Reward Beta
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل Reward Beta
مقاله مدل CAPM و ریسک سیستماتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی فرزین
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری مقدم بیت اله
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به مقایسه دو مدل Reward Beta و مدل سه عامله CAPM جهت پیش بینی بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. آزمون مدل ها در دو مرحله انجام گرفت: ۱- تعیین پارامتر های مدل ها به صورت آینده نگر (۱/۱/۱۳۷۹-۲۹/۱۲/۱۳۸۲) بر اساس رگرسیون سری زمانی و ۲- استفاده از پارامترهای تعیین شده در مرحله قبل به عنوان متغییر های توضیحی در رگرسیون مقطعی به صورت گذشته نگر (۱/۱/۱۳۸۳-۲۹/۱۲/۱۳۸۶).
در این تحقیق ۱۱۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب تعیین R2، سطح معنی داری آماره t و F و برای ارزیابی مدل های تخمینی از آزمون خطای تصریح رگرسیونی، آزمون نرمالیتی باقیمانده ها و آزمون دوربین واتسون(DW)  استفاده شده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که مدل Reward Beta بر مدل CAPM در پیش بینی بازده سهام برتری دارد.