مقاله مقایسه قدرت پیش بینی الگوهای تلفیقی و متداول (مطالعه موردی قیمت های جهانی گندم، ذرت و شکر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه قدرت پیش بینی الگوهای تلفیقی و متداول (مطالعه موردی قیمت های جهانی گندم، ذرت و شکر)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی خطی
مقاله شبکه عصبی مصنوعی
مقاله پیش بینی سری زمانی
مقاله الگوی تلفیقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ژاله رجبی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش بینی دقیق قیمت های محصولات کشاورزی وارداتی می تواند ضمن کمک به برنامه ریزی مطلوب در خصوص زمان مناسب واردات به صرفه جویی در منابع ارزی کشور نیز بیانجامد. از پرکاربردترین الگوهای پیش بینی سری زمانی طی سه دهه اخیر، الگوهای خطی سری زمانی شامل آریما، گارچ و ای گارچ می باشند. مطالعات اخیر در زمینه پیش بینی با شبکه عصبی مصنوعی نشان می دهد که شبکه عصبی مصنوعی می تواند دقت پیش بینی الگوهای خطی سنتی را بهبود بخشد. حال آنکه الگوهای سری زمانی خطی و شبکه عصبی مصنوعی از محدودیت جدی برخوردار بوده و آن اینکه الگوهای خطی توانایی الگوسازی روابط غیرخطی را نداشته و شبکه عصبی مصنوعی به تنهایی قادر به شناسایی و بررسی هر دو الگوی خطی و غیرخطی نمی باشد. از این رو با ترکیب الگوهای سری زمانی خطی و شبکه عصبی مصنوعی و طراحی الگوی تلفیقی روابط موجود در داده ها با دقت بیشتری الگوسازی می گردد. در مطالعه حاضر، الگوی تلفیقی الگوهای سری زمانی آریما، گارچ، ای گارچ و شبکه عصبی مصنوعی طراحی و نتایج پیش بینی با نتایج الگوهای رقیب مقایسه گردیده است. در این مطالعه جهت مقایسه دقت پیش بینی علاوه بر معیارهای مقایسه متداول نظیر RMSE، MAE،MAPE  و Theil C با معرفی آماره گرنجر و نیوبولد معنی داری تفاوت دقت پیش بینی ها نیز بررسی شده است. نتایج پیش بینی قیمت های جهانی روزانه برای دوره ۲۰۰۸٫۴٫۱ تا ۲۰۱۲٫۲٫۲ در خصوص سه محصول وارداتی گندم، ذرت و شکر حاکی از آن است که الگوی تلفیقی به طور معنی داری دقت پیش بینی به دست آمده از الگوهای انفرادی را افزایش می دهد. بر این اساس، به کارگیری الگوهای تلفیقی در پیش بینی قیمت محصولات کشاورزی (به ویژه محصولات استراتژیک) توصیه می شود تا با انتخاب زمان مناسب خرید محصولات وارداتی از خروج بیهوده ارز جلوگیری به عمل آید.