مقاله مقایسه قدرت عضلات ابداکتور، اکستانسور و روتاتور خارجی مفصل ران در زنان کم تحرک با و بدون سندرم درد کشککی- رانی دوطرفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۴۴ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه قدرت عضلات ابداکتور، اکستانسور و روتاتور خارجی مفصل ران در زنان کم تحرک با و بدون سندرم درد کشککی- رانی دوطرفه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم درد کشککی
مقاله رانی
مقاله مفصل ران
مقاله قدرت عضلانی
مقاله دینامومتر دستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نخستین انصاری نورالدین
جناب آقای / سرکار خانم: عمرانی آنیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سندرم درد کشککی- رانی، یک عارضه رایج عضلانی- اسکلتی است. زنان مبتلا به درد کشککی- رانی در اکثر عضلات اطراف مفصل ران دچار ضعف می شوند. هدف این مطالعه مقایسه قدرت گروههای عضلانی ابداکتور، اکستانسور و روتاتور خارجی مفصل ران در زنان کم تحرک دچار سندرم درد کشککی- رانی دوطرفه با قدرت همان گروه های عضلانی در زنان سالم کم تحرک جور شده، بود.
روش بررسی: تعداد ۱۲ زن دارای درد کشککی- رانی به عنوان گروه بیمار و ۱۲ زن سالم به عنوان گروه کنترل در این مطالعه شرکت کردند. حداکثر قدرت ایزومتریک گروههای عضلانی ابداکتور، اکستانسور و روتاتور خارجی مفصل ران در هر دو اندام با استفاده از دینامومتر ثابت شده روی فریم، مورد اندازه گیری قرار گرفت و میانگین مقادیر با گروه کنترل مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: قدرت هر سه گروه عضلانی ابداکتور، اکستانسور و روتاتور خارجی مفصل ران در گروه بیمار نسبت به گروه کنترل، ضعیفتر بود (p<0.001).
نتیجه گیری: شاید بتوان گفت که زنان کم تحرک مبتلا به درد کشککی رانی بدلیل کم استفاده کردن از ندامها در گروهای عضلانی مختلف اندام مبتلا از جمله عضلات اطراف ران دچار ضعف عضلانی می شوند.