مقاله مقایسه فیلم های رادیوگرافی داخل دهانی با سرعت D و F در تشخیص پوسیدگی های پروگزیمالی در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه فیلم های رادیوگرافی داخل دهانی با سرعت D و F در تشخیص پوسیدگی های پروگزیمالی در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسیدگی پروگزیمال
مقاله تشخیص
مقاله رادیوگرافی
مقاله فیلم داخل دهانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده عالیه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: محتوی پور سیده طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسواری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محتوی پور سیده سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از فیلم های با سرعت بالا یکی از فاکتورهای مهم دخیل در کاهش دوز اشعه می باشد. اما، توانایی تشخیصی فیلم های سریع باید قبل از استفاده رایج از آن ها تعیین شود. هدف از این مطالعه مقایسه کارآیی فیلم های با سرعت D و F در تشخیص پوسیدگی های پروگزیمال بود.
مواد و روش ها: از هشتاد سطح پروگزیمال، در ۴۰ دندان پرمولر کشیده شده بدون ترمیم، با استفاده از دو نوع فیلم داخل دهانی Flowdental با سرعت D و F، تحت شرایط استاندارد رادیوگرافی تهیه شد. تشخیص واقعی پوسیدگی بر اساس ارزیابی هیستولوژیک سطوح پروگزیمال پس از برش دندان ها بود. دو مشاهده گر با خواندن رادیوگرافی ها و با استفاده از درجه بندی چهار گزینه ای تشخیص خود را ثبت نمودند. پاسخ های مشاهده گران توسط آنالیز ROC ارزیابی شد و سطوح زیر منحنی (Az) ROC از طریق مقایسه دو به دو منحنی ROC بررسی شد.
یافته ها: میانگین سطح زیر منحنی (Az) برای فیلم ۰٫۹۳۴ D و برای فیلم ۰٫۹۲۰ F بود. این اختلاف ها از لحاظ آماری معنی دار نبودند (P=0.548). همچنین اختلاف میان مشاهده گران نیز از لحاظ آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: کارآیی فیلم جدید با سرعت F در تشخیص پوسیدگی با فیلم با سرعت D متفاوت نبود. این فیلم توانایی کاهش دوز بیمار با حفظ کیفیت تشخیصی را نشان می دهد.