مقاله مقایسه فنولوژیکی و مورفولوژیکی لاین های پیشرفته گندم در شرایط اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۶۱ تا ۳۷۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه فنولوژیکی و مورفولوژیکی لاین های پیشرفته گندم در شرایط اصفهان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله فنولوژی و مورفولوژی
مقاله لاین
مقاله رقم
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رستم پور مهشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گندم با نام علمی (Triticum aestivum L.) یکی از محصولات مهم و استراتژیک بوده و با ارزش ترین ماده خوراکی مردم جهان به خصوص مردم کشورهای جهان سوم است. لذا، هر گونه اقدامی در جهت ارتقای کمی و کیفی این محصول، امری اجتناب ناپذیر است. بدین جهت، در این پژوهش فاکتورهای فنولوژیکی و مورفولوژیکی چهارده لاین امید بخش گندم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار و در مقایسه با دو رقم شاهد پیشتاز و بهار به مدت دو سال زراعی متوالی ۸۷-۸۶ و ۸۸-۸۷ بررسی شدند. نتایج حاصله نشان داد که لاین های مورد آزمون از نظر کلیه فاکتورهای مورد مطالعه در آزمایش سال اول و دوم و نیز تجزیه مرکب دو سال شامل: تعداد روز تا ظهور خوشه، تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی، ارتفاع بوته، اندازه خوشه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه با یکدیگر و در مقایسه با ارقام شاهد با اثر معنی دار در سطح احتمال یک درصد قابل تفکیک و متمایز می باشند. همچنین، نتایج حاصل از نمودار تجزیه خوشه ای ارقام و لاین های مورد آزمون و نیز ضرایب هم بستگی صفات فنولوژیکی و مورفولوژیکی مورد مطالعه در این پژوهش حاکی از اختلافات فاحش و معنی دار بین ارقام و لاین های مورد آزمون بوده که تاییدی بر مقایسه میانگین و گروه های دانکن مورد آزمون می باشد.