مقاله مقایسه فلور میکروبی و فاکتورهای فیزیکوشیمیایی در استخر پرورش کپور ماهیان کود دهی شده با شیرابه کود گاوی و کود شیمیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه فلور میکروبی و فاکتورهای فیزیکوشیمیایی در استخر پرورش کپور ماهیان کود دهی شده با شیرابه کود گاوی و کود شیمیایی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور میکروبی
مقاله فاکتورهای فیزیکوشیمیایی
مقاله شیرابه کود گاوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قیاسی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: پورغلام رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده ساروی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی آذین
جناب آقای / سرکار خانم: بینایی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه مقایسه بین اثرات استفاده شیرابه کود گاویو کود شیمیایی بر میزان بار میکروبی، باکتری های بیماری زا و فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب با هدف جایگزینی کود آلی به جای کود شیمیایی در غنی سازی استخر پرورش ماهیان کپورانجام گردید. میانگین شمارش کلی باکتری ها و کلی کلیفرم شیرابه مورد استفاده به ترتیب ۴×۱۰۶x1200 و ۴۷×۱۰۲ کلنی درهر میلی لیتر بود. در ادامه نمونه برداری از آب دو استخر که در یکی تنها از شیرابه کود گاوی (استخر ۱) و در دیگری فقط از کود شیمیایی (استخر ۲) استفاده شده بود طی ماه های خرداد تا مهر انجام گردید. نتایج نشان داد میزان شمارش کلی باکتری در آب استخر ۱به طور معنی داری از استخر ۲ بیشتر بوده است و میزان بار میکروبی استخر ۱ در مرداد ماه تفاوت معنی داری با سایر زمان های نمونه برداری داشتدر حالیکه در استخر ۲ چنین نبود. همچنین آب استخر ۱ از تنوع میکروبی بیشتری برخوردار بوده و در تمام نمونه برداری ها باکتری های سودوموناس، کلبسیلا، انتروباکتر، اشریشیا کولی ویرسینیا جداسازی گردید ولی از استخر ۲ تنها سودوموناس و اشریشیا کولی جداسازی شد. میزان سختی کل، فسفر کل، مواد جامد محلول و هدایت الکتریکی در آب استخر ۱ به طور معنی داری بیشتر از آب استخر ۲ بود ولی میزان BOD، اکسیژن محلول و شفافیت آب استخر ۱به طور معنی داری کمتر از استخر ۲ بود. ازت کل، قلیاییت و pH آب دو استخر تفاوت معنی داری نداشت. کشت میکروبی کبد و کلیه ماهیان استخر ۱ طی تیر تا مهر ماه منفی بود.