مقاله مقایسه فعالیت ضدباکتری محلول شستشوی جدید حاوی نانوسیلور با هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۲۶۱ تا ۲۶۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه فعالیت ضدباکتری محلول شستشوی جدید حاوی نانوسیلور با هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت ضدباکتری
مقاله کلرهگزیدین
مقاله هیپوکلریت سدیم
مقاله مواد شستشودهنده کانال ریشه
مقاله نانوسیلور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کنگرلوحقیقی علی‌
جناب آقای / سرکار خانم: تشفام بابک
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: دیانت سیدامید
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: خصوصیات ضدباکتری نانوذرات نقره اخیرا در درمان ریشه مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثر آنتی میکروبیال محلول شستشوی جدید حاوی نانوسیلور در مقایسه با هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین علیه گونه های اشریشیا کولای، انتروکوک فکالیس، سودوموناس آئروژینوزا و کاندیدا آلبیکانس به روش کشت مستقیم انجام شد.
مواد و روشها: در این تحقیق تجربی آزمایشگاهی، محیط کشت مولر هینتون برای گونه های اشریشیا کولای، کاندیدا آلبیکانس و سودوموناس آئروژینوزا و محیط کشت اختصاصی بایل اسکولین برای انتروکوک فکالیس تهیه شد. محلول های مختلف شستشوی مورد استفاده شامل کلرهگزیدین ، کلرهگزیدین %۰٫۲، هیپوکلریت سدیم %۵٫۲۵، هیپوکلریت سدیم %۲٫۵، هیپوکلریت سدیم %۱٫۱۲۵، محلول های نانوسیلور ۴۰۰۰، ۴۰۰، ۲۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰، ۵۰ و ۲۵ ppm بودند، که بعد از آماده سازی با باکتری ها مجاور شده، محیط های کشت به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور با دمای ۳۷°C نگهداری شدند. مقادیر قطر هاله عدم رشد میکروبی برای گونه های مختلف تعیین و داده ها با آزمون های Kruskal-wallis و Dunnett مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: تفاوت های معنی داری میان محلول های شستشو برحسب مقادیر هاله عدم رشد میکروبی برای گونه های انتروکوک فکالیس، اشریشیا کولای، کاندیدا آلبیکانس و سودوموناس آئروژینوزا وجود داشت (P<0.0001). بیشترین اثرات ضدمیکروبی در هیپوکلریت سدیم با غلظت های %۵٫۲۵ و %۲٫۵ علیه گونه های میکروبی به ثبت رسید. محلول نانوذرات نقره، فعالیت ضدباکتری قابل قبول در مقایسه با سایر مواد بر علیه گونه های باکتری داشته، این فعالیت با افزایش غلظت یون های نقره به صورت مستمر افزایش یافته بود. محلول شستشوی حاوی نانوسیلور در غلظت های مختلف تا ۱۰۰ ppm تفاوت معنی داری با هیپوکلریت سدیم %۱٫۲۵ نشان نداد. علاوه بر این، بالاترین خاصیت آنتی باکتریال علیه گونه سودوموناس آئروژینوزا در غلظت های مختلف نانوسیلور تا ۱۰۰ ppm مشاهده شد، در حالیکه کلرهگزیدین هیچ فعالیت ضدباکتری برعلیه گونه های سودوموناس آئروژینوزا نشان نداد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق، محلول شستشوی کانال ریشه نانوسیلور اگر چه فعالیت ضدباکتری کمتری نسبت به محلول های رایج مورد استفاده داشته است، ولی فعالیت ضدباکتری آن علیه گونه های مختلف باکتری قابل قبول می باشد. بنابراین، در صورت تایید سایر خصوصیات و قابلیت های نانوسیلور، می توان مطالعه بیشتری جهت بهبود خواص این ماده انجام داد و از آن به عنوان جایگزین محلول های معمول شستشوی کانال استفاده نمود.