مقاله مقایسه فعالیت سیستم های مغزی/ رفتاری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی یک قطبی، دو قطبی مانیک و افراد بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه فعالیت سیستم های مغزی/ رفتاری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی یک قطبی، دو قطبی مانیک و افراد بهنجار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال افسردگی اساسی یک قطبی
مقاله اختلال دو قطبی مانیک
مقاله سیستم فعال سازی رفتاری
مقاله سیستم بازداری رفتاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ملازاده جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر به منظور مقایسه فعالیت سیستم های مغزی/ رفتاری بیماران افسرده یک قطبی، دوقطبی مانیک و افراد بهنجار بر اساس مدل بدتنظیمی سیستم فعال سازی رفتاری (BAS)- مدل مربوط به چگونگی عملکرد سیستم های مغزی/ رفتاری در اختلالات خلقی- انجام شده است.
مواد و روش: مطالعه حاضر به صورت مقطعی و بر روی بیماران بستری مبتلا به اختلالات خلقی (۲۱ بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی یک قطبی و ۲۱ بیمار دوقطبی مانیک) انجام شد. افراد مورد نظر به روش نمونه گیری زمانی در دسترس با استفاده از مصاحبه تشخیصی DSM-IV، مقیاس های خودسنجی افسردگی بک II، مانیای شوگر و مصاحبه درجه بندی نشانگان مانیای یانگ، از بیمارستان های اعصاب و روان شیراز انتخاب شدند. افراد گروه سالم نیز از بین کارکنان بیمارستان ها و با استفاده از همین مقیاس ها انتخاب شدند، با این تفاوت که علاوه بر عملکرد طبیعی در مصاحبه تشخیصی، باید نمرات بهنجاری در مقیاسهای اسکرین کسب می کردند. داده ها با استفاده از مقیاسهای سیستم فعال سازی- بازداری رفتاری (BIS/BAS) و مقیاس حساسیت به پاداش و تنبیه (SRSP) جمع آوری و با کمک روشهای آمار توصیفی، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند.
یافته ها: سطح شاخصهای سیسستم فعال سازی رفتاری (BAS و SR) بیماران دوقطبی مانیک از دو گروه دیگر بیشتر بود و بین بیماران افسرده یک قطبی و افراد بهنجار در شاخص های این سیستم تفاوت معنی داری دیده نشد؛ سطح شاخصهای سیستم های بازداری رفتاری (BIS و SP) بیماران افسرده یک قطبی نیز از دو گروه دیگر بیشتر بود.
بحث و نتیجه گیری: ریشه آسیب پذیری به اختلالات طیفی دوقطبی در سیستم فعال سازی رفتاری (BAS) بد تنظیم شده نهفته است.