مقاله مقایسه فرسودگی شغلی و سلامت روانی کادر درمانی بیمارستان های روانی و غیرروانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه فرسودگی شغلی و سلامت روانی کادر درمانی بیمارستان های روانی و غیرروانی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگی شغلی
مقاله سلامت روانی
مقاله بیمارستان های روانی و غیر روانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دشت بزرگی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بختیارپور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: امیری مجد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: علی پورخدادادی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: ابافت حمیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مقایسه فرسودگی شغلی و سلامت روانی کادر درمانی بیمارستان های روانی و غیر روانی به روش نمونه گیری خوشه ای از بین کادر درمانی بیمارستان های غیر روانی ۸۰ و از بین کادر درمانی بیمارستان های روانی شهر اهواز ۸۲ نفر انتخاب شد. با توجه به توان آماری حاصله از تحلیل مانوا کفایت حجم نمونه مورد تایید بود. سپس تست های افسردگی شغلی و سلامت عمومی بین آنها توزیع شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه مذکور از لحاظ فرسودگی شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد ولی تفاوت دو گروه از لحاظ سلامت روانی معنی دار نبود.