مقاله مقایسه فرایندهای عالی شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با افراد بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه فرایندهای عالی شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با افراد بهنجار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرایندهای عالی شناختی
مقاله مالتیپل اسکلروزیس
مقاله عملکرد شناختی
مقاله آزمون برج لندن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی رضوی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی رضوی آتنا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمیان مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی پور باب اله
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاییان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم احمدی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی نژاد حجت
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس (MS) ، به عنوان یکی از شایع ترین اختلال های سیستم اعصاب مرکزی، مشکلات شناختی متعددی را به همراه دارد. اختلال های شناختی، شیوعی در حد ۵۰ تا ۶۰ درصد در بیماران مبتلا به MS داشته و مهم ترین نقش را در از دست دادن کار و خانه نشین شدن این بیماران برعهده دارند. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه فرایندهای عالی شناختی در بیماران مبتلا به MS و افراد بهنجار بود.
مواد و روش: از میان ۱۲۹۳ بیمار عضو انجمن MS مازندران در سال ۱۳۹۰، تعداد ۴۴ نفر(۲۲ زن و ۲۲ مرد) به طور غیرتصادفی (هدفمند) انتخاب و تعداد ۴۴ نفر نیز به عنوان گروه شاهد با همتاسازی سن، جنسیت و میزان تحصیلات تعیین گردیدند. معیارهای خروجی مطالعه وجود افسردگی، عدم آشنایی کار با کامپیوتر و معیار ناتوانی EDSS بالای ۴ در نظر گرفته شد. برای سنجش فرایندهای عالی شناختی از آزمون برج لندن استفاده گردید که در آن تعداد خطاها، زمان کل انجام آزمایش و زمان تاخیر مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: در زمینه تعداد خطاها، نتایج مطالعه نشان داد که بین دو گروه مبتلا به بیماری MS و گروه شاهد از نظر تعداد حرکاتی که آزمودنی در طی آن مساله را حل کرده تفاوت وجود داشت و میانگین تعدا خطاها در گروه مورد (۱۲٫۷۳±۸٫۹۰) بیش از گروه شاهد (۴٫۴۸±۵٫۴۹) بود (P<0.0001) در زمینه زمان کل نیز نتایج مطالعه حاکی از این بود میانگین زمان کل انجام آزمایش درگروه بیمار (۶۰۹±۳۴۲٫۶۳) بیشتر از گروه شاهد (۴۸۸٫۲۳±۱۷۷٫۳۷) بود و آزمون تی مستقل نیز تفاوت معنی داری را در این زمینه نشان داد (P=0.007) در جمع زمان تاخیر بین دو گروه تفاوت معنی دار مشاهده نشد (P=0.436).
بحث و نتیجه گیری: از میان متغیرهای مورد سنجش توسط آزمون برج لندن، بیشترین آسیب شناختی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس، کند شدن سرعت پردازش اطلاعات بود.