مقاله مقایسه فراوانی ژنوتیپ Foxp3 در زنان با سقط مکرر خود به خود و افراد شاهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۱۴۱ تا ۱۱۴۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه فراوانی ژنوتیپ Foxp3 در زنان با سقط مکرر خود به خود و افراد شاهد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سقط مکرر
مقاله پلی مورفیسم
مقاله Foxp3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی راد نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: هادی ندشن حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی گیلدا
جناب آقای / سرکار خانم: میرغنی زاده سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سقط مکرر خود به خودی با از دست رفتن حاملگی دو بار یا بیشتر به صورت پشت سر هم قبل از هفته ی بیستم حاملگی؛ تعریف می شود. Foxp3 یک عامل نسخه برداری وابسته به سلول های T تنظیمی است که برای عملکرد این سلول ها ضروری است. هدف ما در این مطالعه تعیین پلی مورفیسم ۳۲۷۹A/C ژن Foxp3 در افراد با سابقه سقط مکرر بود.
روش ها: در یک مطالعه ی مورد-شاهدی ۸۰ زن مبتلا به سقط مکرر با حداقل دو مورد سقط که از نظر عوامل ژنتیکی، میکروبی، آناتومیکی و هورمونی مشکلی نداشتند، با ۸۰ زن غیر حامله بدون سابقه سقط با داشتن حداقل یک فرزند به عنوان شاهد توسط نمونه گیری آسان انتخاب شدند. پلی مورفیسم جایگاه ۳۲۷۹ ژن Foxp3 با استفاده از تکنیک PCR-RFLP(Polymerase chain reaction-Restriction fragment length Plymorphism) انجام گرفت. آنالیز داده ها با آزمون آماری X2و توسط نرم فزار SPSS نسخه ۱۶ انجام شد.
یافته ها: فراوانی سه ژنوتیپ CC، AC و AA در افراد با سقط مکرر به ترتیب ۵۸٫۸ درصد، ۲۵ درصد و ۱۶٫۲ درصد بود و در افراد شاهد به ترتیب ۵۲٫۵ درصد، ۲۱٫۲ درصد و ۲۶٫۲ درصد بود. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در فراوانی ژنوتیپی جایگاه ۳۲۷۹ ژن Foxp3 در بین گروه شاهد و زنان با سقط مکرر وجود نداشت (P=0.3).
نتیجه گیری: در این مطالعه اختلاف معنی داری به لحاظ آماری در شیوع پلی مورفیسم rs3761548C/A در دو گروه به دست نیامد.