مقاله مقایسه فراوانی و تنوع حشرات قاب بال در درجات مختلف پوسیدگی خشکه دار راش (مطالعه موردی: پارسلهای ۵ و ۷ سری سه حوزه آبخیز ۴۶ کجور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه فراوانی و تنوع حشرات قاب بال در درجات مختلف پوسیدگی خشکه دار راش (مطالعه موردی: پارسلهای ۵ و ۷ سری سه حوزه آبخیز ۴۶ کجور)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راش
مقاله خشکه دار
مقاله حشرات
مقاله قاب بال
مقاله تنوع
مقاله غنا
مقاله یکنواختی
مقاله درجه پوسیدگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق وردی کتایون
جناب آقای / سرکار خانم: کیادلیری هادی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد فرید
جناب آقای / سرکار خانم: بایرام زاده ویلما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر مراحل مختلف پوسیدگی خشکه دار راش بر تنوع حشرات قاب بال جنگل، خشکه دارهای راش در ۴ درجه پوسیدگی در پارسلهای ۵ و ۷ سری ۳ حوزه آبخیز شماره ۴۶ کجور استان مازندران مورد بررسی قرار گرفتند. حشرات قاب بال به کمک تله های میوه ای یا به روش مکانیکی از روی خشکه دارهای انتخابی یا زیر پوست تنه آنها جمع آوری و شناسایی گردیدند. نتایج نشان داد که در حدود نیمی از حشرات قاب بال جمع آوری شده (۴۸٫۴ درصد) به خشکه دارهای راش با درجه پوسیدگی ۲ تعلق دارد. پایین ترین درصد فراوانی حشرات قاب بال (۱۲٫۴ درصد) به خشکه دارهای با درجه پوسیدگی ۴ اختصاص داشت. بالاترین درصد فراوانی حشرات قاب بال نمونه برداری شده (۳۵ درصد) به خانواده Tenebrionidae و پایین ترین درصد فراوانی (۰٫۵ درصد) به خانواده هایBrentidae ، Curculionidae و Staphylinidae اختصاص داشت. مقایسه میانگین شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی حشرات قاب بال نمونه برداری شده در درجات مختلف پوسیدگی خشکه دارهای راش از نظر آماری اختلاف معنی داری را در سطح احتمال ۹۵ درصد نشان نداد. بیشترین میزان تعداد انواع و تعداد افراد گونه های حشرات قاب بال در خشکه دارهای با درجه پوسیدگی ۲ و پایین ترین میزان آنها در خشکه دارهای با درجه پوسیدگی ۴ مشاهده گردید. بالاترین میزان شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی نیز به خشکه دارهای با درجه پوسیدگی ۴ اختصاص داشت.