مقاله مقایسه فراوانی دیابت حامگی بر اساس شاخص های جدید معرفی شده از سوی گروه های بین المللی انجمن مطالعه دیابت با معیارهای قبلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۳۰۲ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه فراوانی دیابت حامگی بر اساس شاخص های جدید معرفی شده از سوی گروه های بین المللی انجمن مطالعه دیابت با معیارهای قبلی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت حاملگی،Criteria, WHO, ADA, IADPSG, HAPO

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیع پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به شیوع بالای دیابت حاملگی در ایران و به تبع آن عوارض بیشتر ناشی از این عارضه در کشور، این مطالعه جهت بررسی درصد فراوانی دیابت حاملگی در جمعیت شهری بر اساس معیارهای قبلی ADA و IADPSG طراحی گردیده است.
روش ها: این مطالعه بر روی زنان بادار مراجعه کننده به درمانگاه های شهید مدرس و نیک نفس شهرستان رفسنجان انجام شد. برای همه ۲۹۰ زن باردار در اولین مراجعه FBS و در هفته ۲۴ به بعد تست OGTT با ۷۵ گرم گلوکز انجام می شد. درصورتی که بیمار بعد از هفته ۲۴ مراجعه می کرد بر اساس پرونده بیمار قند خون ناشتا قبل از ۲۴ هفته وارد چک لیست می شد و تست OGTT با ۷۵ گرم گلوکز انجام می شد و بیماران در تمام دوره توسط پزشک متخصص زنان پیگیری شدند. فراوانی دیابت حاملگی بر اساس ۳ معیار ADA، WHO و IADPSG ارزیابی شد. سطح معنی دار ۰٫۰۵ تعیین شده است.
یافته ها: میانگین سن این افراد ۲۷٫۷۲±۵٫۰۹ سال بود. میانگین تعداد حاملگی ها ۱٫۹۱±۱٫۰۲ (محدوده ۱ تا ۶، میانه ۲) و میانگین تعداد زایمان ها ۰٫۷۳±۰٫۸۴ (محدوده ۰ تا ۴، میانه ۱) بود. بر اساس معیارهای ADA، WHO و IADPSG، میزان درصد فراوانی دیابت حاملگی به ترتیب%۹٫۳، %۱۵٫۲ و %۳۱ بود.
نتیجه گیری: فراوانی دیابت حاملگی بر اساس معیارهای IADPSG تقریبا ۵/۱ برابر معیارهای WHO و ۳ برابر معیارهای ADA است. تشخیص به موقع و سریع دیابت حاملگی که توسط IADPSG بدست می آید، می تواند هم از نظر بهداشتی و هم اقتصادی به سیستم بهداشتی، مادر و کودک کمک کند.