مقاله مقایسه فراوانی اختلالات قاعدگی (آمنوره، الیگومنوره، دیسمنوره و سندرم پیش از قاعدگی) بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول خرداد ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۴ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه فراوانی اختلالات قاعدگی (آمنوره، الیگومنوره، دیسمنوره و سندرم پیش از قاعدگی) بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های تبریز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمنوره
مقاله الیگومنوره
مقاله دیسمنوره
مقاله سندرم قبل از قاعدگی
مقاله ورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحتی شفایی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: متین همایی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: زودفکر لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بر اساس نتایج برخی از مطالعات، شیوع اختلالات قاعدگی از جمله آمنوره و الیگومنوره در بین قهرمانان ورزشی بیش از جمعیت عمومی می باشد. دیسمنوره اولیه (قاعدگی دردناک) نیز در بیش از ۹۰% بالغین در سنین باروری مشاهده می شود. سندرم پیش از قاعدگی نیز می تواند به طور موثری بر زندگی زنان تاثیر گذار باشد. از آنجایی که ورزش و فعالیت بدنی از عوامل موثر بر اختلالات ذکر شده می باشند، مطالعه حاضر با هدف مقایسه فراوانی اختلالات قاعدگی (آمنوره، الیگومنوره، دیسمنوره و سندرم پیش از قاعدگی) بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار انجام شد.
روش کار: این مطالعه علی- مقایسه ای در سال ۱۳۸۹ بر روی ۳۶۰ نفر از دانشجویان دختر ۲۸-۱۸ ساله رشته های پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه های تبریز انجام شد. افراد به صورت انتخابی و هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه های تاریخچه ورزشی فردی، دیکرسون و مقیاس دیداری درد را تکمیل کردند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون کی دو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر بروز آمنوره (
%۱۰٫۵۵ در برابر %۸٫۸۸) (p=0.59) و الیگومنوره (%۱۸٫۳۳ در برابر %۱۵٫۵۵) (p=0.26) تفاوت معنی داری نداشتند. فراوانی دیسمنوره در گروه ورزشکار %۳۹٫۴۴ و در گروه غیر ورزشکار ۵۴۳٫۸۸ بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (p=0.39). از نظر بروز سندرم قبل از قاعدگی، دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار (به ترتیب %۵۵٫۸۸ و %۶۶٫۱۱) تفاوت معنی داری نداشتند (p=0.15).
نتیجه گیری: ورزش می تواند باعث بهبود دیسمنوره و سندرم قبل از قاعدگی شود، همچنین لازم است در مورد تغذیه که یکی از علل مهم آمنوره و الیگومنوره می باشد، توجه لازم مبذول شود.