مقاله مقایسه فرآیندهای درک کارآمدی و تهدید در پیش بینی مصرف سیگار در بین دانشجویان با بهره گیری ازمدل فرآیند توسعه یافته موازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۵۸ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه فرآیندهای درک کارآمدی و تهدید در پیش بینی مصرف سیگار در بین دانشجویان با بهره گیری ازمدل فرآیند توسعه یافته موازی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استعمال دخانیات
مقاله تهدید
مقاله خطر
مقاله دانشجویان
مقاله کارآمدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشیریان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: براتی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: بررسی اعتیاد به سیگار به عنوان رایج ترین، ارزانترین و سمی ترین ماده اعتیادآور و همچنین عوامل روانشناختی و جمعیت شناختی مرتبط با آن در جوانان بویژه قشر دانشجو که نیروهای جوان، کارآمد و سازندگان فردای جامعه می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بهمین منظور این مطالعه با هدف مقایسه فرآیندهای درک کارآمدی و تهدید در پیش بینی مصرف سیگار در بین دانشجویان با بهره گیری از مدل فرآیند توسعه یافته موازی انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی ۷۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های شهر همدان انجام گرفت. آزمودنی ها به روش نمونه گیری طبقه ای و انتساب متناسب نمونه ها انتخاب شده و پرسشنامه ای که شامل سازه های مدل فرآیند توسعه یافته موازی و اطلاعات جمعیت شناختی بود، به روش خود گزارش دهی توسط دانشجویان تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS-16 و با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی دانشجویی، آنالیز واریانس یکطرفه و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: میانگین نمره مولفه های تهدید و کارآمدی درک شده به ترتیب ۳۹٫۷ و ۳۸٫۶ بدست آمد. در این مطالعه ۲۷٫۱ درصد از دانشجویان سابقه مصرف سیگار را گزارش کردند. همچنین رابطه معنی داری بین کارآمدی درک شده و متغیرهایی همچون سن، جنس، سابقه مصرف مواد مخدر و محل سکونت دانشجویان مشاهده شد (
P<0.05). مولفه های تهدید و کارآمدی درک شده هر دو از عوامل پیش بینی کننده مصرف سیگار بودند.
نتیجه نهایی: فرآیند روانشناختی تهدید درک شده، پیش بینی کننده قویتری برای مصرف سیگار بعنوان یک رفتار غیر بهداشتی بود. بنابراین، توجه به افزایش خودکارآمدی و اثربخشی درک شده دانشجویان بعنوان تسهیل کنندگان پذیرش رفتار سالم در برنامه های آموزشی آتی توصیه می گردد.