مقاله مقایسه فاکتورهای مورفومتریک و مریستیک فیل ماهی نر Huso huso و استرلیاد ماده Acipencer ruthenus و هیبرید حاصله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه فاکتورهای مورفومتریک و مریستیک فیل ماهی نر Huso huso و استرلیاد ماده Acipencer ruthenus و هیبرید حاصله
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مورفومتریک
مقاله مریستیک
مقاله فیل ماهی
مقاله استرلیاد
مقاله هیبرید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: گازرانی فراهانی شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: علی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که بررسی صفات ریخت شناسی و اختلافات ظاهری در رده بندی ماهیان، درک عوامل زیستی و تغذیه ای و رشد و نمو حائز اهمیت می باشد، بدین سبب تحقیق حاضر با موضوع مقایسه فاکتورهای مورفومتریک و مریستیک فیل ماهی نرHuso huso و استرلیاد مادهAcipencer ruthenus و هیبرید حاصله (فیل ماهی نر و استرلیاد ماده) در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ در مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی در سد سنگر انجام شد. در این بررسی ۹۰ قطعه ماهی ۳ ساله (۳۰ قطعه فیل ماهی، ۳۰ قطعه استرلیاد و ۳۰ قطعه هیبرید حاصله) به منظور تعیین ۱۰ فاکتور مورفومتریک (طول کل، طول سر، طول پوزه تا چشم، طول از پشت چشم تا سرپوش آبششی، طول پوزه تا سبیلک، طول پوزه تا سوراخ بینی، عرض پوزه در محل سبیلک، عرض پوزه در محل دهان، طول پوزه تا سوراخ اسپیراکولوم و فاصله بین دو چشم) و ۷ فاکتور مریستیک (تعداد شعاع باله سینه ای، تعداد شعاع باله پشتی، تعداد پلاک های جانبی راست، تعداد پلاک های جانبی چپ، تعداد پلاک های شکمی راست و چپ و تعداد پلاک های پشتی) مورد مطالعه قرار گرفتند. آنالیز آماری داده ها نشان داد که هر دو گونه والد و هیبرید در ۱۰ فاکتور مورفومتریک (طول کل، طول سر، طول پوزه، طول از پشت چشم تا سرپوش آبششی، طول پوزه تا سبیلک، طول پوزه تا سوراخ بینی، عرض پوزه در محل سبیلک، عرض پوزه در محل دهان، طول پوزه تا سوراخ اسپیراکولوم و فاصله بین دو چشم) و ۷ فاکتور مریستیک ( تعداد شعاع باله سینه ای، تعداد شعاع باله پشتی، تعداد پلاک های جانبی راست، تعداد پلاک های جانبی چپ، تعداد پلاک های شکمی راست و چپ و تعداد پلاک های پشتی) اختلافات معنادار (P<0.05) با یکدیگر نشان دادند.