مقاله مقایسه فاکتورهای زیست سنجی و پروتئین سرم خون ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در مصب و رودخانه های تجن و شیرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۲۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه فاکتورهای زیست سنجی و پروتئین سرم خون ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در مصب و رودخانه های تجن و شیرود
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دریای خزر
مقاله ماهی سفید
مقاله Rutilus frisii kutum
مقاله ترانسفرین
مقاله استراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهامی فاطمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: قیاسی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، تشخیص جمعیت های ماهی سفید Rutilus frisii kutum به وسیله شناسایی تنوع پروتئین ترانسفرین و آنزیم استراز سرم خون پژوهشی رودخانه های تجن و شیرود در دو فصل بهار و پائیز بود. برای این منظور تعداد ۶۰ عدد ماهی سفید در هر رودخانه و تعداد ۱۴۸ عدد ماهی سفید از دریا در نزدیکی مصب هر یک از این رودخانه ها جمع آوری شدند. بررسی های کمی و کیفی ترانسفرین این ماهیان در فصل بهار اختلاف معنی داری را نشان داد (P<0.05) در صورتی که نمونه های گرفته شده در فصل پائیز اختلاف معنی داری را آشکار نکرد. همچنین طبق مطالعات انجام شده پروتئین ترانسفرین در این ماهیان به اشکال aa، ab و bb و از نظر استراز دارای ژنوتیپ های aa و bb می باشد. آنالیز آماری مطالعات مرفومتریک در نمونه های جمع آوری شده اختلاف معنی داری را بین دو جمعیت رودخانه های تجن و شیرود در فصل بهار نشان داد. همچنین بررسی های کمی و کیفی پروتئین های چند شکلی سرم خون (ترانسفرین) این ماهیان نیز اختلاف معنی داری را نشان داد (P<0.05) اما نمونه های گرفته شده این دو رودخانه در فصل پائیز از نظر پروتئین ترانسفرین سرم خون و نیز خصوصیات ظاهری اختلاف معنی داری را نشان نداد.